TNN รวม 'สวดมนต์ข้ามปี' ครบทุกบท พร้อมดาวน์โหลด

TNN

สังคม

รวม 'สวดมนต์ข้ามปี' ครบทุกบท พร้อมดาวน์โหลด

รวม 'สวดมนต์ข้ามปี' ครบทุกบท พร้อมดาวน์โหลด

รวม บทสวดมนต์มีอะไรบ้าง การสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

รวม บทสวดมนต์มีอะไรบ้าง การสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567

  อานิสงส์จากการสวดมนต์

1. ทำให้เป็นคนไม่เคร่งเครียด  

2. ทำให้จิตใจสงบนิ่งเยือกเย็น 

3. ทำให้หลับสบายตื่นก็เป็นสุข 

4. ทำให้อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารหมดไป 

5. ทำให้ปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ผู้ที่มีจิตปลอดโปร่งเป็นสมาธิ ย่อมมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

7. ครอบครัวมีความสุข มีอนาคต เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีค่ายิ่ง 

8.  ผู้คนก็เมตตาเทวดาก็รัก 


  สำหรับบทสวดมนต์ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แนะนำให้ใช้เป็น บทสวดมนต์ข้ามปี มีดังนี้

1.บทชุมนุมเทวดา

เป็นบทที่อัญเชิญเทวดามาร่วมฟังพระปริตร หรือมาร่วมในพิธีโดยขอให้เทวดามีความสุข ปราศจากทุกข์ และช่วยคุ้มครองมนุษย์ให้พ้นภัย


2.บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า 

เป็นบทที่เริ่มต้นก่อนที่จะมีพิธีกรรม ทางพระพุทธศาสนา เรียกกันโดยทั่วไปว่า บทไหว้ครู เป็นบทที่ถวายความเคารพ แด่พระพุทธเจ้า ถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จปรินิพพานไปแล้วแต่พระคุณยังคงอยู่มิได้ ล่วงลับตามพระองค์ไป 


3.บทพระไตรสรณคมน์ 

เป็นบทปฏิญาณตน เข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆอริยเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกสูงสุด


4.บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธฯ) 

เป็นการน้อมระลึกถึง และบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ล่วงมาแล้ว จนถึงปัจจุบัน และที่จะอุบัติในอนาคต และ อธิษฐานให้การน้อมใจสักการะบูชา มีอานุภาพยิ่งนี้ ได้ขจัด ข้อขัดข้องต่างๆ ให้หมดไป และอันตรายทั้งหลาย ทั้งปวง จงพินาศไป


5.บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ) 

คาถานมัสการพระรัตนตรัย เพื่อให้สำเร็จในสิ่งปรารถนา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์


6.บทนโมการอัฏฐกคาถา (นะโม 8บท)

บทนอบน้อมพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดเดชานุภาพในการเจริญพระพุทธมนต์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


7.บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

เป็นระธรรมเทศนากัณฑ์แรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดง มีความหมายว่า ทำกงล้อแห่งธรรม ให้หมุนไป คือ การนำพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายไปทั่วทุกทิศ


8.บทมงคลสูตร 

บทที่ว่าด้วยมงคล พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน ถึงหลักธรรมที่นำาความสุข ความเจริญ ซึ่งเรียกว่า มงคลอันสูงสุด ๓๘ ประการ  เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตามจะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ ประสบความสำาเร็จในทุกที่


9.บทรตนสูตร 

บทที่แสดงอานุภาพของพระรัตนตรัยโดยตรง เมื่อเทวดาและมนุษย์รู้คุณค่าของพระรัตนตรัย ยอมรับนับถือ บูชาพระรัตนตรัยเป็นที่ พึ่งที่ระลึกแล้วย่อมก่อให้เกิดพลังใจในการต่อสู้ ฟันฝ่าเพื่อชัยชนะต่ออุปสรรค ปัญหา ตลอดจนภัยทั้งหลายทั้งปวงได้


10.บทกรณียเมตตสูตร 

พระสูตรว่าด้วยอานุภาพแห่งเมตตาจิต เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำพระภิกษุให้แผ่เมตตาจิตไปในมวลสรรพสัตว์ ตลอดจนเทพเทวา ภูตผี ปีศาจทั้งหลาย


11.บทขันธปริตร

บทสวดป้องกันพญางู ส่วนสาเหตุ ที่ตั้งชื่อว่า ขันธปริตร นั้น อาจหมายถึง มนต์ป้องกันตัว (จากพญางู) ทั้งนี้ เนื่องจาก  ขันธ แปลว่า ตัว หรือกาย นั่นเอง ในปริตรนี้ พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องเมตตากรุณา


12.บทเมตตานิสังสสุตตปาฐะ

บทที่กล่าวถึงอานิสงส์ของเมตตา  ๑๑ ประการ คือ หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์ เป็นที่รัก ของอมนุษย์ เทวดารักษา ไฟ ยาพิษ ศัสตราไม่กล้ำกราย จิตใจเป็นสมาธิได้เร็ว สีหน้า ผ่องใส ไม่หลงตาย เมื่อยังไม่ถึงนิพพานไปเกิดในพรหมโลก


13.บทโมรสูตร 

คือพระสูตรที่นกยูงทองโพธิสัตว์สาธยายเป็นประจำ กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี


14.บทจันทปริตตปาฐะ 

บทที่ประกาศขอให้พระพุทธองค์เป็นที่พึ่ง เสมือน จันทิมเทพบุตรประกาศว่ามีพระพุทธองค์เป็นที่พึ่ง ทำาให้พ้นภัยจากอสุรินทราหู  ด้วยพุทธานุภาพ


15. บทสุริยปริตตปาฐะ 

บทที่ประกาศขอให้พระพุทธองค์เป็นที่พึ่ง เสมือนสุริยเทพบุตรประกาศว่ามีพระพุทธองค์เป็นที่พึ่ง ทำาให้พ้นภัยจากอสุรินทราหู ด้วยพุทธานุภาพ


16. บทวัฏฏกปริตร 

บทที่หมายถึงปริตรของนกคุ่ม คือ เมื่อพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นนกคุ่มได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีต ระลึกถึงพระธรรมคุณ  ตั้งสัจจาธิษฐานขอให้ไฟป่ามอดดับ


17. บทอนุสสรณปาฐะ 

หรือบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 


18.บทอาฏานาฏิยสูตร 

บทที่กล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าในอดีต ทั้งหลายจนถึง องค์ปัจจุบัน ต่อจากนั้นก็บรรยายถึงท้าวมหาราชทั้ง ๔ ว่า ใครเป็นอะไร มีหน้าที่อะไร และสุดท้าย ก็สรุปพระคุณของพระรัตนตรัย เชื่อกันว่า ผู้ใดสวด อาฏานาฏิยรักขาแล้ว บรรดายักษ์และภูตผีปีศาจทั้งหลายจะไม่ทำาอันตรายและคุ้มครอง รักษาให้ปลอดภัย


19.บทอังคุลิมาลสูตร 

บทที่เป็นคำกล่าวของพระองคุลิมาลที่กล่าวว่า เมื่อได้เกิดในอริยชาติแล้ว ไม่เคยจงใจฆ่าเลย และด้วยการกล่าวคำาสัตย์นี้ ขอให้ผู้ที่อยู่ ในครรภ์จงมีแต่ความสวัสดี


20.บทโพชฌังคสูตร 

บทที่ว่าด้วยองค์ธรรมที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้  มี ๗ ประการ คือ (๑) สติ ความระลึกได้ (๒) ธัมมวิจยะ ความสอดส่องธรรม (๓) วิริยะ ความเพียร (๔) ปีติ ความอิ่มเอมใจ (๕) ปัสสัทธิ ความสงบใจ (๖) สมาธิ ความตั้งใจมั่น (๗) อุเบกขา ความวางเฉย


21.บทอภยสูตร 

บทที่เป็นการขอให้ลางร้าย สิ่งไม่เป็นมงคล  เสียงนกเสียงกา ที่ไม่เป็นมงคล บาปเคราะห์ ฝันร้ายพินาศไปด้วยพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ ตอนกลาง เป็นการอัญเชิญเหล่าเทพยดาที่ได้อัญเชิญมาร่วมในงานมงคล ร่วมฟังสวด ร่วมรับสิ่งที่เป็นมงคล กลับวิมานไป และขอให้เทพยดาทั้งหลายได้ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และตอนท้ายเป็นการขอให้อานุภาพของพระพุทธเจ้าพระปัจเจก พุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหมดปกป้องคุ้มครองรักษา


22.บทสักกัตวา 

บทที่สรรเสริญพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่า  ยอดเยี่ยม และด้วยเดชแห่งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ขอให้สิ่งไม่ดีมลายสูญไป


23.บทนัตถิเม ฯ 

บทที่ว่าด้วยที่พึ่งอันประเสริฐ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์


24.บทยังกิญจิ 

บทที่ว่าด้วยรัตนะหรือสิ่งมีค่าในโลกน้ี คือ พระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ์


25.บทมงคลจักรวาลใหญ่ 

บทที่อ้างอานุภาพพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ให้กำาจัดทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง


26.บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา 

บทที่พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประพันธ์ขึ้น เป็นคาถาที่ขอให้อานุภาพของพระรัตนตรัย ขจัดอุปสรรคทั้งปวง ความสวัสดีมีแก่ประเทศไทย และขอให้เทวดาคุ้มครองรักษา


27. บทสุขาภิยาจนคาถา 

บทที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม)  วัดโมลีโลกยารามแต่งขึ้น โดยขอให้อานุภาพของพระปริตรที่ได้สาธยายแล้ว  เกิดความสุขสวัสดิ์ในราชตระกูล เทวดาคุ้มครอง ฝนตกต้องตามฤดูกาล  อาณาประชาราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุข


28.บทเทวตาอุยโยชนคาถา 

บทที่ว่าด้วยการขอให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์ และเหล่าเทวดาที่มาร่วมอนุโมทนาบุญ ขอให้กลับไป


29.บทพุทธชัยมงคลคาถา 

บทถวายพรพระ บทที่ว่าด้วยชัยชนะ  ๘ ประการอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้า


30. บทชยปริตร 

บทที่สวดเพื่อให้เกิดชัยมงคลในการทำพิธีมงคลต่าง ๆ


31.บทภวตุ สัพพมังคลัง 

บทที่อ้างอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิด สรรพมงคล เทวดาคุ้มครองรักษา


32.บทนักขัตตยักษ์ 

บทที่อ้างอานุภาพพระปริตรที่ได้สาธยายแล้ว  กำจัดอุปสรรคอันตรายทั้งปวง


33. บทชัยมงคลคาถา 

บทคาถาสวดเพื่อให้เกิดมีชัยมงคลในการทำพิธีมงคลต่าง ๆ โดยกล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระกรุณาเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ เป็นสัจวาจาให้เกิดชัยมงคลในมงคลพิธี ดังที่พระองค์ได้ทรงชนะมาร ที่โคนโพธิพฤกษ์


หลังจากสวดมนต์แล้ว ควรสวดแผ่เมตตา อุทิศบุญกุศลให้ตัวเอง และสรรพสัตว์
  บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

  บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

  บทแผ่ส่วนกุศล

  คำอุทิศส่วนกุศล

  คำขออโหสิกรรม

  บทกรวดน้ำ


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด
สวดมนต์ออนไลน์ ที่นี่ >> สวดมนต์ออนไลน์


ภาพจาก : TNN Online

ข้อมูลจาก :  เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา 

                  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

                  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

                  Facebook วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

                  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง