TNN online บทสวดมนต์ รตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ รตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา

บทสวดมนต์ รตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 บทที่ 26 รตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา คาถาขอให้อานุภาพของพระรัตนตรัย ขจัดอุปสรรคทั้งปวง ความสวัสดีมีแก่ประเทศไทย และขอให้เทวดาคุ้มครองรักษา

  บท รตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา


    อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ         

    อุตตะมัง  ธัมมะมัชฌะคา

    มะหาสังฆัง  ปะโพเธสิ          

    อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง

    พุทโธ ธัมโม  สังโฆ จาติ         

    นานา โหนตัมปิ   วัตถุโต

    อัญญะมัญญาวิโยคา วะ           

    เอกีภูตัมปะนัตถะโต

    พุทโธ  ธัมมัสสะ  โพเธตา       

    ธัมโม  สังเฆนะ  ธาริโต

    สังโฆ จะ  สาวโก พุทธัสสะ       

    อิจเจกาพัทธะเมวิทัง

    วิสุทธัง  อุตตะมัง  เสฏฐัง        

    โลกัสมิง ระตะนัตตะยัง

    สังวัตตะติ  ปะสันนานัง                     

    อัตตะโน  สุทธิกามินัง

    สัมมาปะฏิปัชชันตานัง             

    ปะระมายะ  วิสุทธิยา

    วิสุทธิ  สัพพะเกลิเสหิ             

    โหตุ  ทุกเขหิ  นิพพุติ

    นิพพานัง  ปะระมัง  สุญญัง       

    นิพพานัง  ปะระมัง  สุขัง

    เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ             

    สุวัตถิ  โหตุ  สัพพะทา ฯ

    ระตะนัตตะยานุภาเวนะ            

    ระตะนัตตะยะเตชะสา

    อุปัททะวันตรายา จะ             

    อุปะสัคคา จะ สัพพะโส

    มา  กะทาจิ  สัมผุสิงสุ                      

    รัฏฐัง  สยามานะเมวิทัง

    อาโรคิยะสุขัญเจวะ                

    ตะโต  ทีฆายุตาปิ   จะ

    ตัพพัตถูนัญจะ  สัมปัตโย         

    สุขัง  สัพพัตถะ  โสตถิ จะ

    ภะวันตุ สัมปะวัตตันติ              

    สยามานัง  รัฏฐะปาลินัง

    เต จะ รัฏฐัญจะ  รักขันติ          

    สยามรัฏฐิกะเทวะตา

    สยามานัง  รัฏฐะปาลีหี                      

    ธัมมามิเสหิ  ปูชิตา

    สิทธะมัตถุ  สิทธมัตถุ                       

    สิทธะมัตถุ  อิทัง  ผะลัง

    เอตัสมิง  ระตะนัตตยัสมิง        

    สัมปะสาทนเจตะโส ฯ


  คำแปล


    พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุธรรมอันประเสริฐ ทรงยังหมู่มหาชนให้รู้ตามนี้ (เป็นเหตุเกิด) พระรัตนตรัย พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ แม้จะต่างกันโดยวัตถุที่เกิดแต่เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกันโดยสัมพันธ์เชิงความหมาย เพราะไม่สามารถแยกจากกันได้  พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรม (ขณะที่) พระธรรมอันพระสงฆ์ทรงจำไว้ และพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี้ คือ คุณลักษณ์ที่เนื่องเป็นหนึ่งเดียวกันของพระรัตนตรัย พระรัตนตรัยมีภาวะที่บริสุทธิ์หมดจด เป็นสิ่งสูงสุดและประเสริฐสุดในโลก  ย่อมอำนวยความบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งแก่เหล่าคนผู้เลื่อมใส ผู้ปรารถนาความบริสุทธิ์สาหรับตน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่  ความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวงเป็นความดับสนิทจากทุกข์ทั้งหลาย นิพพาน (ภาวะจิตที่พ้นจากกิเลสและดับสนิทจากทุกข์) เป็นความว่างอย่างยิ่ง นิพพานเป็นบรมสุข ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีตลอดกาล


    ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขออุปัทวันตรายและอุปสรรคเหตุขัดข้องทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาแตะต้องพ้องพาน สยามรัฐ (ประเทศไทย) นี้ในกาลไหน ๆ เลย ขอความสุขจากความไม่มีโรค ความเป็นผู้มีอายุยืนอันเนื่องจากความสุขนั้น และความสมบูรณ์แห่งสุขวัตถุนั้นจงมี จงบังเกิดแก่พวกรัฐบาลชนชั้นปกครอง และชนชาวสยามทั้งหลายเถิด ขอเหล่าทวยเทพเทวดาผู้ดำรงอยู่ในสยามรัฐ อันพวกรัฐบาลชนชั้นปกครอง และชนชาวสยามบูชาด้วยธรรมบูชาและอามิสบูชาแล้ว จงปกปักรักษาพวกเขาเหล่านั้นและสยามรัฐด้วยเถิด ขอกุศลผลบุญแห่งภาวะจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเถิด.ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : AFP

ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง