TNN online นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

TNN ONLINE

ข่าวออนไลน์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม เหตุผลในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม เหตุผลในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. เราคือใคร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ช่องทางการติดต่อ : Privacy Call Center 02-761-7957เวลา 08.00-17.00 น. (จันทร์-ศุกร์)

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่ออีเมล : [email protected]

2. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับการใช้บริการในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ สัญชาติ ภาพถ่าย ภาพและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลทางการเงินเช่น ข้อมูลการชำระเงิน และหมายเลขบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้บริการเพื่อการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งานรวมถึงข้อมูลที่บันทึกในระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องวงจรปิด)
 • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย คำขอตามกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรือคำสั่งศาล

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังนี้

 • บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
  1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับบริษัท
  2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทและท่าน
  3. จากการใช้บริการ รวมถึงการใช้เครือข่าย หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
  4. เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของบริษัทผ่าน Browser’s cookies ของท่าน

 • บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สามซึ่งมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมายรวมถึงตัวแทนและผู้รับจ้างช่วงที่บริษัทใช้เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการสมัครบริการและให้บริการแก่ท่านโดยได้รับข้อมูลผ่านทางอีเมล ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสารซึ่งผู้ที่เปิดเผยมีสิทธิให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการให้บริการตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการ นำเสนอหรือให้สิทธิประโยชน์
 • เพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน ชดเชยค่าเสียหาย และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
 • เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของท่าน
 • เพื่อการแจ้งข้อมูล ข่าวสารจากหน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของบริษัท รวมถึงตรวจสอบระบบและกิจกรรมของผู้ใช้บริการเพื่อติดตามกิจกรรมที่เป็นอันตรายใด ๆ ต่อท่าน ผู้อื่น และบริษัท
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการและสาขาของบริษัท เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม

6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ทั้งนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการใดๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการให้แก่บริษัทในกลุ่มทรู เครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือกิจการ เครือธุรกิจพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มทรูหน่วยงานราชการตามกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารและผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและการทำธุรกรรมผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้า ผู้ให้บริการจัดการด้านการตลาดและการโฆษณาที่ปรึกษาทางธุรกิจรวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทและ/หรือท่านเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อโกง

ในกรณีที่บริษัทว่าจ้างบริษัทอื่นเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยและจัดให้มีการลงนามในข้อตกลงเพื่อควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล หน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่มิได้มีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (Appropriate safeguards)

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • ลักษณะการเก็บ: จัดเก็บเป็นหนังสือ (Hard copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
 • ระยะเวลาจัดเก็บ: บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและบริษัท หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา
 • เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือบริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายในระยะเวลาอันควร

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

 • สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
 1. เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะแล้ว ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ให้ประโยชน์ท่าน
 2. ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท
 3. หากการถอนความยินยอมของท่านทำให้บริษัทไม่สามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือให้บริการบางอย่างให้ท่านได้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม
 • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)
 1. ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
 • สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
 1. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
 1. ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
 1. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)
 1. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
 1. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ โดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
 2. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนท่านเพิ่มเติม บริษัทจะขอเอกสารและ/หรือข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ 1 หรือตามช่องทางที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต คำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล คำร้องขอที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ และ/หรือคำร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

9. ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อเข้าทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

นอกเหนือจากที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยังคงสามารถใช้บริการของบริษัทได้ โดยท่านอาจได้รับความสะดวกจากการใช้บริการน้อยลง เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

10. นโยบายคุกกี้ (Cookies)

ในระหว่างการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมายของคุกกี้การทำงานวัตถุประสงค์ของคุกกี้ และวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • คุกกี้คืออะไร

Cookies คือText files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

 • บริษัทใช้ Cookies อย่างไร

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัททางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ท่านสามารถ Sign in บัญชีของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อปกป้องท่านจากการฉ้อโกงและปรับปรุงความปลอดภัย

ท่านสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้การตั้งค่าดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันลง

11. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางที่บริษัทได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

12. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของบริษัท

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

[วันที่ประกาศ xxxxxx]

* บริษัทในกลุ่มทรู ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ทรู มูฟ จำกัด, บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด, บริษัท ทรู มิวสิค จำกัด, บริษัท เทเลคอม แอสเซทเมเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด, บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด, บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน), บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด, บริษัท เอพีแอนด์เจ โปรดักชัน จำกัด, บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด, บริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำกัด, บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด, บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด, บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด, บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด, บริษัท ทรู จีเอส จำกัด, บริษัท ทรู ทัช จำกัด, บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด, บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด, บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด, บริษัท ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต จำกัด, บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด, บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด, บริษัท ทรู อีโลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ จำกัด, บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด, True Internet Technology (Shanghai) Co., Ltd, บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด”), Crave Interactive Limited, Crave Interactive B.V., Crave Interactive Inc, PT True Digital Indonesia, True Digital Philippines Inc., บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน), K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. (จดทะเบียนต่างประเทศ), บริษัท เอ็มเคเอสซีเวิลด์ดอทคอม จำกัด, บริษัท ทรู อินคิวบ์ จำกัด, True Trademark Holdings Company Limited, Gold Palace Investments Limited, Golden Light Co., Ltd., Goldsky Co., Ltd., บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด, บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด, True-Kona Cayman GP, LINE Games-True-Kona Global Fund Limited Partnership

ข้อกำหนดการใช้งาน www.tnnthailand.com

กฎเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการ

1. www.tnnthailand.com เป็นเว็บไซต์ของบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ที่ทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการได้ โดยขณะที่เข้าเยี่ยมชม และใช้บริการผ่านทาง www.tnnthailand.com นั้น ท่านผู้ใช้บริการต้องตกลงยอมรับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด กำหนด รวมถึงข้อสงวนสิทธิ์ และข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer & Limitation of Liability) นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตลอดจน ลิขสิทธิ์ (Copyright) ในเว็บไซต์ www.tnnthailand.com และ กฎระเบียบต่างๆ ที่ระบุไว้ในแต่ละส่วนของเว็บไซต์แห่งนี้ และ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com มีนโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านผู้ใช้บริการ www.tnnthailand.com และรายละเอียดอื่นๆ ของท่านมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายรักษาสิทธิส่วนบุคคลของทาง www.tnnthailand.com ซึ่งท่านสามารถอ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

3. ท่านผู้ใช้บริการต้องไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการ การเข้าสู่การบริการ หรือประโยชน์ของบริการ ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ขายต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือ เป็นภัยอันตรายต่อ ประเทศชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ สถาบันพระมหากษัตริย์

4. ท่านผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า บรรดารายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ข้อความ บทความ ข้อมูล ซอฟท์แวร์ โปรแกรมต่างๆ เสียง ดนตรี วีดีโอ รูปภาพ กราฟฟิค หรือส่วนประกอบใดๆ (ต่อไปนี้จะเรียก รวมว่า “เนื้อหา”) ที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะ บนเว็บไซต์ www.tnnthailand.com หรือส่งต่อแบบส่วนตัวนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ที่นำเสนอเนื้อหานั้นๆ ซึ่งหมายความว่า ท่านผู้ใช้บริการ (มิใช่บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด หรือ www.tnnthailand.com) จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมด ทุกประเภท ที่เกิดจากการนำเสนอข้อมูลของท่านผู้ใช้บริการเองบน เว็บไซต์ www.tnnthailand.com ไม่ว่าจะเกิดจากการส่งข้อมูล การประกาศ การโพสต์ (Post) การอัพโหลด (Upload) หรือการส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-mail) หรือการกระทำอื่นใด ผ่านการให้บริการของ www.tnnthailand.com

5. บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com มิได้เข้าไปควบคุมเนื้อหาที่ถูกผู้อื่นนำเสนอผ่านการให้บริการของ www.tnnthailand.com ดังนั้นบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com จึงไม่สามารถรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ คุณภาพ หรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่ เกิดขึ้นจากการนำเสนอนั้นได้ โดยที่ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ โปรดทำความเข้าใจว่า การใช้บริการของ www.tnnthailand.com หรือข้อมูล เนื้อหาใดๆ ที่แสดงบน www.tnnthailand.com หรือส่งผ่าน www.tnnthailand.com นั้น อาจทำให้ท่านได้เห็น หรือรับทราบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด หรือ www.tnnthailand.com จะรับผิดชอบต่อเนื้อหา ความสูญเสีย และ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการละเว้น ละเลย หรือประมาทเลินเล่อ อนึ่ง ท่านผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้ บริการในกรณีต่อไปนี้ :

- ประกาศ โพสต์ (Post) อัพโหลด (Upload) ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-mail) ส่งผ่าน ส่งต่อ หรือ กระทำด้วยวิธีอื่นใด ในการนำเสนอ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “นำเสนอ”) เนื้อหา หรือสิ่งใดๆ ที่ ผิดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่เหมาะสม เป็นอันตราย รบกวน ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือ สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น ประเทศชาติ และ สถาบันพระมหากษัตริย์ แม้แต่เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม

- เสนอเนื้อหา หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิของบุคคลอื่น

- นำเสนอเนื้อหา หรือสิ่งใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ชักชวน หรือเรี่ยไร โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก www.tnnthailand.com

- นำเสนอเนื้อหา หรือสิ่งใดๆ ที่มีโปรแกรมไวรัสติดอยู่ (ไม่ว่าไวรัสนั้นจะเป็นที่รู้จักหรือไม่ก็ตาม) รวมถึงไฟล์ หรือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำหน้าที่ของซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

- แทรกแซง หรือรบกวนการบริการ หรือผู้ให้บริการ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับการบริการ ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ หรือไม่เชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไข นโยบายหรือข้อบังคับใดๆ ของ www.tnnthailand.com หรือเครือข่ายที่ให้บริการ

- รบกวนผู้อื่น เก็บ รวบรวม ทำให้เสียหาย หรือ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

6. ท่านผู้ใช้บริการตกลง และรับทราบว่า www.tnnthailand.com มิได้มีการตรวจสอบเนื้อหาใดๆ ก่อน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com มีสิทธิ และอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียว ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหา ที่ปรากฏหรือถูกนำเสนอใน www.tnnthailand.com ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากเห็นว่า เนื้อหานั้นเป็นการขัดต่อกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ และเงื่อนไข หรือนโยบายต่างๆของwww.tnnthailand.com

7. www.tnnthailand.com เคารพในสิทธิของทุกท่านที่ นำเสนอเนื้อหามายัง www.tnnthailand.com ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาใด และวิธีใดๆ ที่ท่านเลือก มานำเสนอใน www.tnnthailand.com ท่านจำเป็นต้อง ให้สิทธิแก่ www.tnnthailand.com โดยอิสระ ถาวร และยินยอมให้ www.tnnthailand.com ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข แปล ตีพิมพ์ และเผยแพร่ เนื้อหาดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เพื่อรวบรวมเข้าไว้ และ/หรือ เผยแผ่ออกไป

8. ห้ามนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย โลโก้ และ/หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ของบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด หรือ www.tnnthailand.com ไปใช้ หรือ กระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ อื่นใด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com แล้วเท่านั้น

9. ประกาศใดๆ ของ www.tnnthailand.com สามารถทำได้โดยการแจ้ง หรือประกาศให้ท่านผู้ใช้บริการทราบผ่านทางอีเมล์ (e-mail) จดหมาย หรือผ่านทางสื่ออื่นๆ

10. www.tnnthailand.com อาจระงับการใช้บริการ หากท่านกระทำการใด ๆ ที่ถือเป็นการละเมิดต่อเงื่อนไขการให้บริการ และอาจจะงดการให้บริการแก่ท่าน ซึ่งการงดให้บริการนี้ อาจไม่มีการแจ้งให้ ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ อาจต้องยุติ หรือ ลบทะเบียน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของท่านออก ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ ท่าน สำหรับการสิ้นสุดของการเข้าสู่การบริการ

11. หากท่านพบการละเมิด หรือ การฝ่าฝืน หรือมีข้อสงสัยใดๆ โปรด แจ้งหรือสอบถามโดยส่งอีเมล (E-mail) มาที่ [email protected]

ข้อสงวนสิทธ์ และจำกัดความรับผิด

ท่านผู้ใช้บริการกรุณาทำความเข้าใจให้ชัดเจน และ ตกลงยอมรับว่า :

1. การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ ข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอคลิป หรือ เนื้อหาใดๆ ใน www.tnnthailand.com นี้ เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูลทางวิชาการ ความรู้ด้านต่างๆ และ เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของ หรือแหล่งข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่างๆ เท่านั้น โดย และ www.tnnthailand.com ไม่สามารถตรวจสอบ หรือ สืบค้นเพื่อทราบถึงแหล่งที่ มา และ/หรือ รายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ใช้บริการ หรือ บุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ/หรือ www.tnnthailand.com กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิก ของเว็บไซต์ และ/หรือ บุคคลภายนอก

2. บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com มิได้กระทำการแทน รับรอง หรือ รับประกันในสินค้า / บริการ คำแนะนำ ความเห็น ถ้อยคำ เนื้อหา หรือข้อมูล ข่าวสารอื่นใด รวมถึง คุณภาพของสินค้า บริการ เนื้อหา หรือการเชื่อมโยง (Link) ต่างๆ ที่ปรากฏ เผยแพร่ หรือที่ท่านได้มาโดยผ่านบริการของ www.tnnthailand.com ทั้งทางตรงและทางอ้อมว่า ถูกต้อง เป็นความจริง แน่นอน หรือเชื่อถือได้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับความเสี่ยงทุกประการแต่เพียงผู้เดียว ในการที่จะเชื่อถือสินค้า / บริการ คำแนะนำ ความเห็น ถ้อยคำ เนื้อหา หรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือแง่มุมต่างๆ เพื่อการค้า การคาดการณ์ และการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ ใด จุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ โดยที่บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3. บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสียกำไร ผลประโยชน์ ข้อมูล หรือความสูญเสียอื่นใด อันเป็นผลเนื่องมาจาก:

- การที่ไม่สามารถใช้บริการได้

- การส่งต่อข้อมูล หรือ การเข้ามายังบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

- คำชี้แจง หรือ การปฏิบัติของบุคคลที่สาม ต่อ การใช้บริการ หรือ เนื้อหาสาระใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

4. บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com ไม่รับรอง หรือ รับประกันว่า:

- บริการของเราจะตรงตามความต้องการของท่านหรือไม่

- บริการจะปลอดภัย ไม่ถูกรบกวน หรือไม่เกิดความผิดพลาดขึ้น

- สิ่งที่ได้จากบริการจะถูกต้อง หรือเชื่อถือได้แน่นอน

- คุณภาพ หรือรายละเอียด ของสินค้า/บริการ หรือสิ่งอื่นที่ท่านได้ใช้ หรือ สั่งซื้อ โดยผ่านทางบริการของบริษัท จะตรงตามความต้องการของท่าน

- ความผิดพลาดในซอฟท์แวร์จะได้รับการแก้ไข

- ความผิดปกติของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟแวร์ หรือ ระบบไอที และ เทคโนโลยี อื่นๆ

- ความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา หรือ โปรแกรม และ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟแวร์ หรือ ระบบไอที และ เทคโนโลยี อื่นๆ โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากบุคคลภายนอก หรือ ไม่ได้เกิดจากผู้ปฏิบัติงานของบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com

5. บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง หรือ หยุดการให้บริการ ไม่ว่าชั่วคราว หรือ ถาวร (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือต่อบุคคลที่สามในการแก้ไข ดัดแปลง หรือการหยุดให้บริการที่เกิดขึ้นนี้

6. บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และ www.tnnthailand.com ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการส่ง ความผิดพลาด ความขัดข้อง การลบข้อมูล หรือความล้มเหลวใน การเก็บข้อมูล การหมดเวลา การหยุดให้บริการ อันตราย ความเสียหาย ไวรัส (ไม่ว่าไวรัสนั้นจะเป็นที่รู้จักหรือไม่ก็ตาม) สินค้า บริการ หรือ สิ่งอื่นใดก็ตามที่เกิดจากการที่ท่านผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมสำรวจ เว็บไซต์ ดาวน์โหลด จัดเก็บ ส่ง หรือ นำไปใช้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก www.tnnthailand.com

7. สิ่งใดๆ ที่ดาวน์โหลด หรือได้โดยผ่านทางการให้บริการ ถือว่าได้กระทำโดยการพิจารณาไตร่ตรอง และยอมรับความเสี่ยงของผู้ใช้ บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยท่านยอมรับและรับผิดชอบในความเสียหาย ที่ อาจเกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดนั้นๆ

8. การเชื่อมโยง (Link) การให้บริการ หรือกลุ่มบุคคลที่สาม อาจทำให้ท่านสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ และเนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมเว็บไซต์ หรือ แหล่งข้อมูลนั้นๆ ดังนั้นเราจะ ไม่รับผิดชอบ และไม่รับรอง ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาเว็บไซต์ที่ต้องการได้ รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือสิ่งอื่นใด ที่ท่านจะสามารถค้นหาจากเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือ ความเสียหายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่อาจเกิดขึ้น

ข่าวฮิตติดแท็ก