TNN online บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา

บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา

บทสวดมนต์ข้ามปี 2567 บทแรก ชุมนุมเทวดา เป็นบทที่อัญเชิญเทวดามาร่วมฟังพระปริตร หรือมาร่วมในพิธีโดยขอให้เทวดามีความสุข ปราศจากทุกข์ และช่วยคุ้มครองมนุษย์ให้พ้นภัย

บทชุมนุมเทวดา

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง,

ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ, 


ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา,

อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ.


สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัต์ราคัจฉันตุ เทวะตา,


สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน,

ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต,

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา,

ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ.


ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา,

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา,

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา.


คำแปล

ขอท่านผู้เจริญทั้งหลาย จงมีจิตเมตตา แผ่เมตตาจิตไปว่าขออานุภาพพระปริตร จงรักษา

พระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชน พร้อมด้วยราชสมบัติ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ พร้อมด้วยเสนามาตย์

แล้วอย่ามีจิตฟุ้งซ่าน ตั้งใจสวดพระปริตรเถิด.


ข้าพเจ้า ขออัญเชิญหมู่เทวดาทั้งหลาย ที่สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นกามภพก็ดี รูปภพก็ดี.


และขอเชิญภุมเทวดาทั้งหลาย ผู้สิงสถิตอยู่บนยอดเขาและที่หุบเหวก็ดี ที่วิมานบนอากาศ

ก็ดี ที่เกาะก็ดี ที่แว่นแคว้นก็ดี ที่บ้านก็ดี ที่ต้นไม้ใหญ่และป่าชัฏก็ดี ที่เรือนก็ดี ที่ไร่และนาก็ดี.


รวมถึงยักษ์ คนธรรพ์ และพญานาค ที่อาศัยอยู่ในน้ำ บนบกที่ลุ่ม ที่ดอนทั้งหลาย จงมา

ประชุมกัน ขอเทวดาผู้เป็นสาธุชนทั้งหลาย ผู้มายืนอยู่ ณ ที่ใกล้แล้ว จงสดับคำสอนอันประเสริฐ

ของพระมุนี จากข้าพเจ้า.


ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย เวลานี้เป็นเวลาแห่งการฟังธรรม.

ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย เวลานี้เป็นเวลาแห่งการฟังธรรม.

ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย เวลานี้เป็นเวลาแห่งการฟังธรรม.


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลดภาพจาก : TNN Online

ข้อมูลจาก : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง