TNN online บทสวดมนต์ สุขาภิยาจนคาถา

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ สุขาภิยาจนคาถา

บทสวดมนต์ สุขาภิยาจนคาถา

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 บทที่ 27 สุขาภิยาจนคาถา ขอให้อานุภาพของพระปริตรที่ได้สาธยายแล้ว เกิดความสุขสวัสดิ์ในราชตระกูล เทวดาคุ้มครอง ฝนตกต้องตามฤดูกาล อาณาประชาราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุข

  บท สุขาภิยาจนคาถา


    ยํ ยํ เทวมนุสฺสานํ        

    มงฺคลตฺถาย ภาสิตํ

    ตสฺส ตสฺสานุภาเวน                  

    โหตุ ราชกุเล สุขํ

    เย เย อารกฺขกา เทวา              

    ตตฺถ ตตฺถาธิวาสิโน

    อิมินา ธมฺมทาเนน                    

    สพฺเพ อมฺเหหิ ปูชิตา

    สทา ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ               

    สุขิตา โหนฺตุ นิพฺภยา

    อปฺปมตฺตา จ อมฺเหสุ                

    สพฺเพ รกฺขนฺตุ โน สทา

    ยญฺจ โน ภาสมาเนหิ                

    กุสลํ ปสุตํ พหุ

    ตนฺโน เทวานุโมทนฺตุ                

    จิรํ ติฏฺฐนฺตุ สาตตํ

    เย วา ชลาพุชณฺฑชา               

    สํเสทโชปปาติกา

    อเวรา โหนฺตุ สพฺเพ เต             

    อนีฆา นิรุปทฺทวา

    ปสฺสนฺตุ อนวชฺชานิ                   

    มา จ สาวชฺชมาคมา

    จิรํ ติฏฺฐตุ โลกสฺมึ                     

    สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนํ

    ทสฺเสนฺตํ โสตวนฺตูนํ                 

    มคฺคํ สตฺตวิสุทฺธิยา

    ยาว พุทฺโธติ นามมฺปิ                

    โลกเชฏฺฐสฺส สตฺถุโน

    สมฺมาเทสิตธมฺมสฺส                  

    ปวตฺตติ มเหสิโน

    ปสนฺนา โหนฺตุ สพฺเพปิ            

    ปาณิโน พุทฺธสาสเน

    สมฺมา ธารํ ปเวจฺฉนฺโต             

    กาเล เทโว ปวสฺสตุ

    วุฑฺฒิภาวาย สตฺตานํ                

    สมิทฺธํ เนตุ เมทนึ

    มาตา ปิตา จ อตฺรชํ                 

    นิจฺจํ รกฺขนฺติ ปุตฺตกํ

    เอวํ ธมฺเมน ราชาโน                 

    ปชํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา.


  คำแปล


    พระปริตรใด ๆ อันเราสวดแล้ว เพื่อประโยชน์ แก่มงคล แห่งเทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย

    ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรนั้น ๆ

    ขอความสุขจงมีในราชสกุล

    เทพเจ้าทั้งหลายใด ๆ ผู้รักษาโดยเอื้อเฟื้อ

    ผู้สิงสถิตอยู่ในสถานนั้น ๆ

    ทั้งหมด อันเราบูชาแล้ว ด้วยธรรมทานนี้

    เทพเจ้าทั้งหลายนั้น ๆ จงเห็นสิ่งอันเจริญทั้งหลายทุกเมื่อ

    จงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุข ปราศจากภัยทุกเมื่อ

    อนึ่ง เหล่าเทพเจ้าทั้งสิ้น จงอย่าประมาทแล้วในเรา รักษาเราทุกเมื่อ

    อนึ่ง กุศลอันใดมาก อันเราภาษิตอยู่ ขวนขวายแล้ว

    เทพเจ้าทั้งหลาย จงอนุโมทนากุศลอันนั้น ของเรา

    จงดำรงอยู่ติดต่อกันสิ้นกาลนาน

    อนึ่ง สัตว์ทั้งหลายใด ที่เป็นชลาพุชะกำเนิดในครรภ์มารดา และที่เป็นอัณฑชะกำเนิดในฟอง

    และที่เป็นสังเสทชะ กำเนิดในเหงื่อไคล และที่เป็นอุปปาติกะกำเนิดลอยขึ้น

    ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้น จงเป็นผู้ไม่มีเวร

    ไม่มีทุกข์ ไม่มีอุปัทวะ

    เห็นกรรมทั้งหลาย อันหาโทษมิได้

    อนึ่ง กรรมอันมีโทษ อย่ามาพ้องพานสัตว์เหล่านั้น

    

    ขอคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเราแสดงมรรคาแก่สัตว์ผู้มีโสตวิญญาณธาตุ เพื่อความหมดจดแก่สัตว์ จงดำรงอยู่ในโลกสิ้นกาลนาน

    

    แม้พระนามว่า พุทโธ ดังนี้ ของพระศาสดา ผู้ประเสริฐในโลก ผู้มีธรรมอันแสดงแล้วโดยชอบ ผู้แสวงหาซึ่งคุณอันใหญ่ ยังเป็นไปอยู่ เพียงใด

    

    แม้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้เลื่อมใสแล้ว ในพระพุทธศาสนา

    ขอฝนจงเพิ่มให้อุทกธาร ตกต้องในฤดูกาล โดยชอบ

    จงนำไปซึ่งเมทนีดลให้สำเร็จประโยชน์ เพื่ออันบังเกิดความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลาย

    มารดาและบิดา ย่อมถนอมบุตรน้อย อันบังเกิดในตน เป็นนิตย์ ฉันใด

    พระราชาทั้งหลาย จงทรงรักษาประชาราษฎร์โดยชอบ ในกาลทั้งปวง ฉันนั้นดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : AFP

ข้อมูลจาก : วัดโมลีโลกยาราม
                   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง