TNN online บทสวดมนต์ บทกรวดน้ำ

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ บทกรวดน้ำ

บทสวดมนต์ บทกรวดน้ำ

บมสวดมนต์ข้ามปี2567 บทกรวดน้ำ เป็นบทอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว

  บทกรวดน้ำแบบยาว

   

    ตั้งนะโม 3 จบ


    อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา


    ด้วยบุญนี้ อุทิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ


    อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา


    และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ


    ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ


    สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ


    พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา


    พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล


    ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ


    ยมราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ


    สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม


    ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล


    สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง


    ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน


    อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ


    ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์


    ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง


    เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน


    เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง


    สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน


    นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว


    มลายสิ้นจากสันดาน ทุก ๆ ภพที่เราเกิด


    อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา


    มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย


    มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม


    โอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม


    พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม


    พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม


    นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง


    พระปัจเจกะพุทะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง


    เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา


    ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร (เทอญ)  บทกรวดน้ำแบบสั้น


    อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย


    ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ  บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว


    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)


    นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน


          อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน


          ขออานิสงส์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : AFP

ข้อมูลจาก : วัดชัยชนะสงคราม
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง