TNN online บทสวดมนต์ นโมการอัฏฐกคาถา (นะโม 8บท)

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ นโมการอัฏฐกคาถา (นะโม 8บท)

บทสวดมนต์ นโมการอัฏฐกคาถา (นะโม 8บท)

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 บทที่ 6 นโมการอัฏฐกคาถา (นะโม 8บท) บทนอบน้อมพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดเดชานุภาพในการเจริญพระพุทธมนต์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  บท นโมการอัฏฐกคาถา (นะโม 8บท)

     นะโม อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ มเหสิโน

     นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สะวากขาตัสเสวะ เตนิธะ

     นะโม มะหาสังฆัสสาปิ วิสุทธะสิละทิฏฐิโน

     นะโม โอมาตยารัทธัสสะ ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง

     นะโม โอมะกาตีตัสสะ ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ

     นะโม การัปปะภาเวนะ วิคัจฉันตุ อุปัททะวา

     นะโม การานุภะเวนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

     นะโม การัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ

 

  คำแปล

     ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันใหญ่

     ขอนอบน้อม แด่พระธรรมอันสูงสุดใน พระศาสนานี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว

     ขอนอบน้อม แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ผู้มีศีล และทิฏฐิ อันหมดจด

     การนอบน้อม แด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้วว่าโอม ขอจงสำเร็จประโยชน์

     ขอนอบน้อม แม้วัตถุทั้งสาม อันล่วงพ้นโทษต่ำช้านั้น

     ด้วยความประกาศการกระทำความนอบน้อม ขอสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลาย จงบำราศไป

     ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม ขอความสุขสวัสดีจงมีทุกเมื่อ 

     ด้วยเดชแห่งการกระทำความนอบน้อม 

     ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีเดชในการประกอบมงคลพิธีเถิด ฯ


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : AFP

ข้อมูลจาก :  วัดทองใน (หลวงพ่อเพชร)

                  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง