TNN online บทสวดมนต์ นมการสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ)

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ นมการสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ)

บทสวดมนต์ นมการสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ)

สวดมนต์ข้ามปี2567 บทที่5 นมการสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ) คาถานมัสการพระรัตนตรัย เพื่อให้สำเร็จในสิ่งปรารถนา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์

บท นมการสิทธิคาถา (โย จักขุมาฯ) 

โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ

 สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต

 มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต

 ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ

 พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

 โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ

 ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ

 สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ


 ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ

 ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง

 นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี

 สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ

 ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

 โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง

 ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ

 สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ


 สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย

 โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา

 สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ

 ส๎วากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ

 สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

 พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง

 ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ

 สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ


 คําแปล 

พระพุทธเจ้าพระองค์ใด มีพระปัญญาจักษุ 

ขจัดมลทินคือโมหะได้แล้ว ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยพระองค์เอง 

เสด็จไปดีแล้ว พ้นอย่างประเสริฐแล้ว 

ทรงเปลื้องหมู่ชนที่สามารถแนะนำได้ให้พ้นจากบ่วงมาร นํามาให้ถึงความเกษมด้วย

ข้าพเจ้า ขอน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้น 

ผู้เป็นที่พึ่ง และเป็นผู้นําชาวโลก 

ด้วยเดชของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

ขอท่านจงประสบชัยชนะ และขออันตรายทั้งปวง จงพินาศไปฯ


พระธรรมใด เป็นประหนึ่งธงชัยของพระศาสดา 

พระองค์นั้นชี้ทางแห่งความบริสุทธิ์แก่โลก 

นำหมู่สัตว์ก้าวข้ามยุคเข็ญ คุ้มครองชนผู้ประพฤติธรรม 

ผู้ประพฤติดีแล้ว ย่อมนําความสงบสุขมาให้ 

ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระธรรมอันประเสริฐนั้น 

อันทําลายเสียซึ่งโมหะ ระงับความเร่าร้อนลงเสียได้ 

ด้วยเดชแห่งพระธรรมนั้น 

ขอท่านจงประสบชัยชนะ และขออันตรายทั้งปวง จงพินาศไปฯ


พระสงฆ์หมู่ใด เป็นกำลังประกาศพระสัทธรรม 

ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระบรมศาสดาผู้เสด็จไปดีแล้ว 

ผจญเสียซึ่งอุปกิเลสอันลามกของโลก เป็นผู้สงบเองด้วย 

ทั้งยังสามารถแนะนำผู้อื่นให้เข้าถึงความสงบได้ด้วย

เผยแผ่พระธรรมที่พระบรมศาสดาประกาศดีแล้วให้มีผู้รู้ตาม

ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระสงฆ์ผู้ประเสริฐนั้น 

ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า มีศีล และทิฏฐิเสมอกัน 

ด้วยเดชพระสงฆ์นั้น 

ขอท่านจงประสบชัยชนะ และขออันตรายทั้งปวง จงพินาศไปฯ


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : AFP

ข้อมูลจาก :  สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง