TNN online บทสวดมนต์ นมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธฯ)

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ นมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธฯ)

บทสวดมนต์ นมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธฯ)

บทสวดมนต์ข้ามปี2566 เข้าสู่ปีใหม่2567 บทที่ 4 นมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธฯ) เป็นการน้อมระลึกถึง และบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ล่วงมาแล้ว จนถึงปัจจุบัน และที่จะอุบัติในอนาคต

บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธฯ)

สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก

ปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ


สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก

ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ


สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก

วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ


คำแปล

ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า 512,028 พระองค์

ด้วยเศียรเกล้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วยของสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น 

ด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ ความนอบน้อม 

จงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง

แม้อันตรายทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น


ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า 1,024,055 พระองค์

ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วยของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น

ด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ ความนอบน้อม 

จงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง 

แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น


ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า 2,048,109 พระองค์

ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วยของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น

ด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ ความนอบน้อม 

จงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง 

แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น เทอญ ฯ


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลดภาพจาก : TNN Online

ข้อมูลจาก :  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

                   สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง