TNN online บทสวดมนต์ ชยปริตร

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ ชยปริตร

บทสวดมนต์ ชยปริตร

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 บทที่ 30 ชยปริตร เป็นบทที่สวดเพื่อให้เกิดชัยมงคลในการทำพิธีมงคลต่าง ๆ

  บท ชยปริตร


    มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง

    ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

    เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลังฯ

      

    ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน

    เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยัสสุ ชะยะมัง คะเล 

    อะปะราชิตะ ปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

    อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ 

    สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหัฏฐิตัง 

    สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ จาริสุ

    ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

    ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา

    ปะทักขิณา นิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ
             

    ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

    สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ

    ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

    สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ

    ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

    สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ


  คำแปล


    พระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระมหากรุณา เป็นนาถะของสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมี ทั้งปวง เพื่อเกื้อกูลแก่มวลสัตวทั้งหลาย ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด ด้วยสัจวาจาภาษิตนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเถิด  ขอท่านจงมีชัยชนะในชัยมงคงพิธี เหมือนพระจอมมุนีผู้เพิ่มพูนความยินดี แก่ชาวศากยะทั้งหลาย ทรงชำนะมาร ณ โคนโพธิพฤกษ์ ทรงถือความเป็นผู้เลิศบรรเทิง อยู่บนอปราชิตบัลลังก์เหนือพื้นปฐพีอันเป็นที่แรกเกิดแห่ง ดอกบัว เป็นจอมดินซึ่งเป็นที่อภิเษกแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ฉะนั้นเถิด กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันสุจริตและความปรารถนาของท่านอัน สุจริต เป็นฤกษ์ดี มงคลดี แข็งดี รุ่งดี ขณะดี ครู่ดี และเป็นการบูชาดีในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย คนทำกรรมที่สุจริตย่อมได้ผลเจริญดี

    

ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ด้วยอำนาจแห่งพระธรรม
ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ.ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : AFP

ข้อมูลจาก : วัดทองใน (หลวงพ่อเพชร)กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
                   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง