TNN online บทสวดมนต์ สักกัตวา

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ สักกัตวา

บทสวดมนต์ สักกัตวา

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 บทที่ 22 สักกัตวา บทสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่ายอดเยี่ยมและด้วยเดชแห่งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ขอให้สิ่งไม่ดีมลายสูญไป

  บท สักกัตวา


    สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง

    หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ

    โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เม


    สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง

    ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา

    นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เม


    สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง

    อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะโสตถินา

    นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เม


  คำแปล


    เพราะทำความเคารพพระพุทธรัตนะ ซึ่งเป็นประหนึ่งโอสถอันประเสริฐเยี่ยมยอด เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า ขอให้อันตรายทั้งหลาย ทั้งปวง จงพินาศไปสิ้น ขอให้ทุกข์ทั้งหลายของท่าน จงสงบไปโดยดี เพราะทำความเคารพพระธรรมรัตนะ ซึ่งเป็นประหนึ่งโอสถอันประเสริฐเยี่ยมยอด เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเดชแห่งพระธรรม ขอให้อันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงพินาศไปสิ้น ขอให้ทุกข์ทั้งหลายของท่าน จงสงบไปโดยดี


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : AFP

ข้อมูลจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนา
                    กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง