TNN online บทสวดมนต์ อนุสสรณปาฐะ บทสวดอิติปิโส

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ อนุสสรณปาฐะ บทสวดอิติปิโส

บทสวดมนต์ อนุสสรณปาฐะ บทสวดอิติปิโส

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 บทที่ 17 อนุสสรณปาฐะ บทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ บทสวดอิติปิโส (พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ)

  บท อนุสสรณปาฐะ


    อิติปิโสภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู,อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง,พุทโธภะคะวาติ ฯ 


    ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,สันทิฏฐิโก อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก,โอปะนะยิโก,ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ (อ่านว่า วิญญูฮีติ) 


    สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะ กะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโตสาวะ กะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย , อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ  คำแปล


    เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงเป็นผู้ไกล จากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและ จรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ทรงสามารถฝึกบุรุษ ที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ทรงเป็นครูของเหล่าเทวดาและ ๓๒ มนุษย์ทั้งหลาย ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ทรงมี ความสามารถในการจ้าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ 


    พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึ่งเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ ผลได้ไม่จ้ากัดกาล สามารถแนะน้าผู้อื่นให้มาพิสูจน์ได้ว่า "ท่านจงมา ดูเถิด" ควรน้อมน้าเข้ามาไว้ในตัว ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน 


    พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติ ตรงแล้ว ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ ปฏิบัติเหมาะสม ได้แก่ บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงล้าดับได้ ๘ ท่าน นั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นผู้ควรแก่การ สักการะที่เขาน้อมน้ามาบูชา ควรแก่สักการะที่เขาเตรียมไว้ต้อนรับ ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรให้ความเคารพ เป็นเนื้อ นาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : AFP

ข้อมูลจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง