TNN online บทสวดมนต์ เทวตาอุยโยชนคาถา

TNN ONLINE

สังคม

บทสวดมนต์ เทวตาอุยโยชนคาถา

บทสวดมนต์ เทวตาอุยโยชนคาถา

บทสวดมนต์ข้ามปี2567 บทที่ 28 เทวตาอุยโยชนคาถา ว่าด้วยการขอให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์ และเหล่าเทวดาที่มาร่วมอนุโมทนาบุญขอให้กลับไป

  บท เทวตาอุยโยชนคาถา


    ทุกขัปปัตตาจะ นิททุกขา

    ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

    โสกัปปัตตาจะ นิสโสกา

    โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

    เอตตาวะตา จะอัมเหหิ

    สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

    สัพเพ เทวานุโมทันตุ

    สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

    ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ

    สีลัง รักขันตุ สัพพะทา

    ภาวะนาภิระตา โหนตุ

    คัจฉันตุ เทวะตาคะตา

    สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา

    ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

    อะระหันตานัญจะ  เตเชนะ

    รักขัง พันธามิสัพพะโส


    ภะวะตุสัพพะมังคะลัง

    รักขันตุ สัพพะเทวะตา

    สัพพะพุทธานุภาเวนะ

    สะทา โสตถี ภะวันตุเต ฯ

    ภะวะตุสัพพะมังคะลัง
   รักขันตุ สัพพะเทวะตา

    สัพพะธัมมานุภาเวนะ

    สะทา โสตถี ภะวันตุเต ฯ

    ภะวะตุสัพพะมังคะลัง

    รักขันตุ สัพพะเทวะตา

    สัพพะสังฆานุภาเวนะ

    สะทา โสตถี ภะวันตุเต ฯ


  คำแปล


    ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความทุกข์ จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ ผู้ที่มีภัย จงเป็นผู้ไม่มีภัย และผู้มีความโศก จงเป็นผูัไม่มีความโศก

    และขอเหล่าเทวดาทั้งปวง จงอนุโมทนาซึ่งความถึงพร้อมด้วยบุญ ที่เราทั้งหลายได้สร้างสั่งสมแล้ว ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ เพื่ความสำเร็จในสมบัติทั้งปวง

    มนุษย์ทั้งหลาย จงให้ทานด้วยศรัทธา จงรักษาศีลตลอดกาลทุกเมื่อ จงเป็นผู้ยินดีในภาวนา ขอเทวดาทั้งหลายที่มาแล้วจงกลับไปเถิด ฯ

    พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนทรงพลกำลังทั้งหมด ข้าพเจ้าขอผูกเอากำลังแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย กำลังแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย และกำลังแห่งพระอรหันต์ทั้งหลาย ไว้เป็นเดชอำนาจเครื่องรักษาตนโดยประการทั้งปวง ฯ


ดาวน์โหลด บทสวดมนต์ข้ามปี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่นี่ >> บทสวดมนต์ ดาวน์โหลด


ภาพจาก : AFP

ข้อมูลจาก : อ้างอิงจากหนังสือ มนต์วิธานและศาสนพิธี เหมาะสําหรับภิกษุผู้นวกะพระเถระและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป
                   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง