พิษณุโลกประกาศเป็น “จังหวัดสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19”

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

พิษณุโลกประกาศเป็น “จังหวัดสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19”

พิษณุโลกประกาศเป็น “จังหวัดสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19”

จังหวัดพิษณุโลก ยกระดับ เป็นจังหวัดสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19 มีหมู่บ้านผ่านเกณฑ์ 64 ชุมชน 1,084 หมู่บ้าน เตรียมขับเคลื่อนขยายพื้นที่สีฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อให้ปลอดโรคโควิด-19
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้แถลงผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรม หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19 โดยผลจากการสืบค้นข้อมูลระดับพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อค้นหาหมู่บ้านที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564


ซึ่งผลปรากฏว่า จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโรคโควิด-19 ครบทุกหมู่บ้าน ทั้งสิ้นจำนวน 1,084 หมู่บ้าน และ 64 ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก จึงขอประกาศ เป็น “จังหวัดสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19”พิษณุโลกประกาศเป็น “จังหวัดสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19”


นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า สำหรับหมู่บ้านสีฟ้า คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และบริหารจัดการในการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข การปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจนหมู่บ้าน ชุมชน ไม่มีผู้ติดเชื้อ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ 1 ในหมู่บ้านไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่บ้านมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่รักษาหายแล้ว และในหมู่บ้านมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว โดยจำนวนผู้ติดเชื้อไม่นับรวมผู้เดินทางเข้ากักตัว หรือพักที่ศูนย์พักคอย


พิษณุโลกประกาศเป็น “จังหวัดสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19”


โดยหลังจากนี้ก็จะยังคงทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล และอำเภอ สร้างการตระหนักรับรู้ให้แก่ประชาชน ร่วมแรง ร่วมใจในการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล และปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีฟ้าให้มีจำนวนมากขึ้น พร้อมมอบธงสีฟ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงดึงความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน และจังหวัด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง