TNN online ยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 65 ได้ 16 ธ.ค.เป็นต้นไป ผ่าน SSO Connect

TNN ONLINE

สังคม

ยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 65 ได้ 16 ธ.ค.เป็นต้นไป ผ่าน SSO Connect

ยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 65 ได้ 16 ธ.ค.เป็นต้นไป ผ่าน SSO Connect

ประกันสังคมเปิดให้ ม.33-ม.39 ยื่นเรื่องเปลี่ยนโรงพยาบาลปี 65 ได้ 16 ธ.ค. ถึง 31 มี.ค. 65 ที่ประกันสังคมทุกสาขา และ Application SSO Connect

24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เปลี่ยนโรงพยาบาลในปี 2565


โดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งหากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและแอปพลิเคชัน Application SSO Connectผู้ประกันสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 3 ช่องทาง ดังนี้


1. ทำรายการผ่าน sso.go.th

2. ทำรายการผ่าน Applications SSo Connect

3. ยื่นแบบ (สปส.9-02) ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ


ประกันสังคมเปิดให้ ม.33-ม.39 ยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลปี 65 ได้ 16 ธ.ค. นี้ภาพจาก ประกันสังคม
ประกันสังคมเปิดให้ ม.33-ม.39 ยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลปี 65 ได้ 16 ธ.ค. นี้ทั้งนี้ การเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้ง ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง ภายใต้การคำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัย ในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว ซึ่งผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาล ที่ตนเองเลือกไว้


ดังนั้น เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พกบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล ส่วนกรณีคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตน ต้องแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทาง (Passport) โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิกรรักษาพยาบาลได้ที่สายด่วน 1506 สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ และเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม


และสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพ จากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพข่าวแนะนำ