TNN online แถลงการณ์ ชี้แจง! ปมการตีพิมพ์งานวิจัย "อาจารย์พยาบาลฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

TNN ONLINE

สังคม

แถลงการณ์ ชี้แจง! ปมการตีพิมพ์งานวิจัย "อาจารย์พยาบาลฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

แถลงการณ์ ชี้แจง! ปมการตีพิมพ์งานวิจัย อาจารย์พยาบาลฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แถลงการณ์ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ กรณีอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถูกวิพากย์วิจารณ์ และถูกพาดพิงจากสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

จากกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์ประจำท่านหนึ่งของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในสื่อหลักและสื่อออนไลน์และมีการวิพากย์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนั้น  
การนี้ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีได้รับทราบจากสื่อออนไลน์แล้วตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ และมิได้นิ่งนอนใจ เห็นควรว่าต้องหาข้อมูลความกระจ่างในเรื่องนี้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง จึงได้ประสานกับอาจารย์ท่านดังกล่าวทันทีเพื่อให้ชี้แจงและทำรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น


อาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับทุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๙๐ พรรษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี การศึกษา ๒๕๖๒ โดยเรียนสาขาพยาบาลศาสตร์เป็นสาขาหลัก และเรียน Research Methodology เป็นสาขาร่วม มีความสนใจเรื่องการวิจัยเป็นการเฉพาะ

เมื่อพิจารณาจากรายงานดังกล่าวทำให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้


๑.อาจารย์ท่านดังกล่าวมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งที่เป็นหัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) และผู้ร่วมนิพนธ์ (co author) จึงทำให้มีจำนวนผลงานที่รับการตีพิมพ์จำนวนมาก


๒.ขณะศึกษาในระดับปริญญาเอก อาจารย์ท่านดังกล่าวได้รับเชิญเป็นบรรณาธิการวิชาการ (Academic Editor) ให้กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ SAGE Publisher Company, Frontiers, Wiley, PLOS (PLOS ONE) และ Hindawie เป็นต้น จากการที่ได้รับเชิญให้ทำงานทางวิชาการเช่นนี้ ทำให้มีประสบการณ์ เป็นที่รู้จัก มีผลให้นักวิชาการและนักวิจัยชาวต่างชาติได้รู้จักและประสานงานมาเพื่อให้ร่วมทำงาน โดยขอให้พิจารณาและให้ความเห็นเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การตรวจสอบและแก้ไขรายงาน (rewriting, editing) ซึ่งการมีส่วนร่วมเช่นนี้ ในทางปฏิบัติโดยสากล เมื่อมีการปรึกษาทางวิชาการจะมีการใส่ชื่อเป็นผู้ร่วมนิพนธ์ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อาจารย์ท่านนี้มีชื่อในผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวนมาก  


๓. ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง ที่ถูกถอดถอนการตีพิมพ์จากวารสารนานาชาติ Applied Nanoscience ซึ่งเป็นของสำนักพิมพ์ Springer ด้วยเหตุผลที่ว่า บทความวิจัยทั้ง ๒ เรื่องนั้นได้ผ่านกระบวนการ Peer-reviewed และได้รับการพิจารณาจากบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) โดยบทความฉบับที่ ๑ ส่งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) และได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) และบทความวิจัยฉบับที่ ๒ ส่งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) และได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) 


โดยทั้ง ๒ บทความนี้ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบของบทความรอตีพิมพ์ (Article in Press) เพื่อรอการจัดตีพิมพ์ในวารสารฉบับสมบูรณ์ (มี Issue และ Volume) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ 


โดยสาเหตุการ Retracted ครั้งนี้ คือ บรรณาธิการ (Editor-in-Chief) วินิจฉัยว่า บทความทั้ง ๒ เรื่องไม่อยู่ในขอบเขตของวารสาร Applied Nanoscience และการกระบวนการ Peer-reviewed process ของบรรณาธิการรับเชิญท่านนี้ยังไม่รัดกุมพอ ทำให้มีความเห็นว่าผลงานการวิจัยมีผลต่อความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์การวิจัย นอกจากนั้นแล้วยังมีบทความวิจัยจำนวนถึง ๕๑ เรื่อง ที่ได้รับการ review ภายใต้บรรณาธิการรับเชิญท่านเดียวกันนี้ (Guest Editor)  ได้ถูกRetracted จากการตีพิมพ์ทั้งหมด (รายชื่อบทความทั้ง ๕๑ เรื่อง ที่ถูก Retracted ดังเอกสารแนบ)  

 

จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากรายงานของอาจารย์ท่านดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครอบคลุมอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในลำดับต่อไป


แถลงการณ์ ชี้แจง! ปมการตีพิมพ์งานวิจัย อาจารย์พยาบาลฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอแสดงความนับถือ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง