TNN online บัตรเลือกตั้งอบต. มี 2 ใบ ปชช.ต้องรู้ก่อนเข้าคูหากากบาท

TNN ONLINE

การเมือง

บัตรเลือกตั้งอบต. มี 2 ใบ ปชช.ต้องรู้ก่อนเข้าคูหากากบาท

บัตรเลือกตั้งอบต. มี 2 ใบ ปชช.ต้องรู้ก่อนเข้าคูหากากบาท

เริ่มแล้ววันนี้ จัดเลือกตั้ง อบต. แนะปชช.ต้องรู้บัตรเลือกตั้งอบต. มี 2 ใบ แต่ละใบใช้ทำอะไรบ้างเช็กเลย

วันนี้( 28 พ.ย.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

-บัตรประจำตัวประชาชน (แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้) หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร ไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ในการนี้ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ

-บัตรเลือกตั้งสีแดง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารส่วนตำบล” ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว

-บัตรเลือกตั้งสีน้ำเงิน สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล” ทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย "ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด"

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับการคัดกรองหน้าหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และบริการข้อมูลสายด่วน 1444   

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทยขอรับการสนับสนุนจากสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

1. เปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับแจ้งเหตุจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งช่วงวันหยุดราชการ ในวันที่ 21 และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 และในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2564

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ผู้แทนที่ดี มีคุณภาพเข้าไปบริหารท้องถิ่น “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” 


ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง