TNN online ผวาโควิด! ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งชะลอเปิดเรียน On site ในพื้นที่เสี่ยง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ผวาโควิด! ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งชะลอเปิดเรียน On site ในพื้นที่เสี่ยง

ผวาโควิด! ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งชะลอเปิดเรียน On site ในพื้นที่เสี่ยง

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลงนามประกาศ ให้โรงเรียน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่พบการระบาดโควิด-19 ชะลอการเปิดเรียนแบบ On site

วันนี้( 29 ต.ค.64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

ลงนามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 41 เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

เป็นกลุ่มก้อน อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในเขตพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดังกล่าว พิจารณาชะลอการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)

โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564”

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 226/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยกำหนดให้ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น เขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใดๆได้ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต

ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ให้มีมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยในเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตำบลสีฟ้าครบทุกตำบลทั้งอำเภอ ตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใดๆได้ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 500 คน

ส่วนอำเภอที่มีพื้นที่ตำบลสีฟ้าไม่ครบทุกตำบล เฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสีฟ้าตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 250 คน สำหรับเขตพื้นที่ตำบลที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต

ทั้งนี้ ขอให้การจัดกิจกรรมใช้เวลาให้น้อยที่สุด และงดการรับประทานอาหารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา และขอให้ให้ผู้จัดกิจกรรม เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทันทีที่เสร็จกิจกรรมข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ภาพจาก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ / TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง