TNN online เช็กที่นี่ สพฐ.ออกแนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

TNN ONLINE

สังคม

เช็กที่นี่ สพฐ.ออกแนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

เช็กที่นี่ สพฐ.ออกแนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

สพฐ.ออกแนวปฏิบัติเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนเบื้องต้นไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ นักเรียน-ผู้ปกครองต้องฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด บุคลากรได้รับวัคซีนมากกว่า 85%

วันนี้ (27ต.ค.64) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สพฐ.ได้ออกแนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ตามกำหนดให้โรงเรียนกลับมาเปิดเรียนปกติ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน และโรงเรียนที่จะเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ได้ต้องมีองค์ประกอบ 6 ข้อ ดังนี้

1.ประเมินตนเองในระบบ Thai Dtop Covid Plus (TSC+) ผ่านระดับสีเขียว จึงสามารถยื่นขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On Site

2.ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับวัคซีนมากกว่า 85%

3.นักเรียนและผู้ปกครองต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด

4.สถานศึกษานำผลการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียน

5.เมื่อคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติให้เปิดเรียน สถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม 6 มาตราหลัก เช่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นต้น

6.สถานศึกษาต้องรายงานผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

ทั้งนี้ สพฐ. จะไม่ยึดจังหวัดเป็นฐาน แต่ใช้พื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน อำเภอเป็นฐานในการพิจารณาเปิดเรียน On Site ดังนั้น ใน 1 จังหวัด ไม่จำเป็นต้องเปิดพร้อมกันในทุกโรงเรียน โรงเรียนไหนพร้อมก่อน มีมาตรการควบคุมโรคที่ดี ก็สามารถเปิดเรียนก่อนได้ และโรงเรียนอื่นสามารถทยอยเปิดตามหลัง โดยเชื่อว่าหากเรามีต้นแบบ มีมาตรการที่เพียงพอ ก็สามารถเปิดเรียน On Site ได้ครบทุกโรงเรียน

สพฐ.ได้กำหนดมาตรการเบื้องต้นในการเปิดเรียน On Site คือ นักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้องเรียน ถ้าห้องเรียนหนึ่งมีจำนวนนักเรียนเกิน 25 คน โรงเรียนอาจจะให้นักเรียนสลับวันคู่ วันคี่ มาเรียนได้

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้โรงเรียนสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง และนักเรียน ว่ามีความพร้อมที่จะเข้ามาเรียน On Site หรือไม่ เพื่อให้โรงเรียนวางแผนจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของนักเรียนได้ ดังนั้น แม้โรงเรียนเปิดเรียน On Site แต่ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ต้องการมาเรียนในโรงเรียน เพราะยังกังวลเรื่องของโควิด-19 อยู่ โรงเรียนก็สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นให้กับนักเรียนได้ เช่น เรียนออนไลน์ เรียนออนแฮนด์ เป็นต้น

โดยขณะนี้ โรงเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะเปิดเรียน On Site ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ แต่จากที่ได้รับรายงาน มีบางจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อ พิจารณาให้เปิดเรียน On Site วันที่ 15 พฤศจิกายน โดยในวันพรุ่งนี้( 28 ต.ค.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะแถลงรายละเอียดความพร้อมและจำนวนโรงเรียนที่จะเปิดภาคเรียนที่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง