โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เกษม จันทร์แก้ว' เป็นองคมนตรี

TNN ONLINE

สังคม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เกษม จันทร์แก้ว' เป็นองคมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เกษม จันทร์แก้ว' เป็นองคมนตรี

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี 'เกษม จันทร์แก้ว'

24 มีนาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 แล้วนั้น


บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา10 และมาตรา11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม จันทร์แก้ว เป็น องคมนตรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน


โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เกษม จันทร์แก้ว' เป็นองคมนตรี

ข่าวแนะนำ