TNN online ราชกิจจาฯ ประกาศ 5 รายการ สินค้าควบคุม ห้ามขายเกินราคากำหนด

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศ 5 รายการ สินค้าควบคุม ห้ามขายเกินราคากำหนด

 ราชกิจจาฯ ประกาศ 5 รายการ สินค้าควบคุม ห้ามขายเกินราคากำหนด

เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนด สินค้าควบคุม 5 รายการ ห้ามขายเกินราคากำหนด

เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนด สินค้าควบคุม เพิ่มเติม  โดยระบุว่า 


ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 กำหนดสินค้าควบคุม 4 รายการ และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564


กำหนดสินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการ ไปแล้ว นั้น โดยที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับเพียงหนึ่งปี และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาทบทวนการใช้อำนาจดังกล่าวแล้ว


เห็นควรคงรายการสินค้าควบคุม จำนวน 4 รายการ ประกอบกับเห็นว่าสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ ในขณะนี้จำเป็นต้องกำหนดให้ไก่ เนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ1 ประกาศฉบับนี้ให้ ใช้บังคับ เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่


ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ข้อ 3 ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม  อ่านเพิ่มเติมที่นี่ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง