TNN online ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กทม.จัดระเบียบการจอดรถ 66 ถนนทั่วกรุง

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กทม.จัดระเบียบการจอดรถ 66 ถนนทั่วกรุง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กทม.จัดระเบียบการจอดรถ 66 ถนนทั่วกรุง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กทม.จัดระเบียบการจอดรถ 66 ถนนทั่วกรุงเทพฯ

 18 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. 2564  ความว่า


โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบ การจอดรถ พ.ศ. 2564”


ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. 2536


บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน


ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้


“รถ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะทางบกประเภทอื่นที่กําหนด ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้


“จอดรถ” หมายความรวมถึง หยุดรถ เว้นแต่การหยุดนั้นจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุที่ไม่อาจนํารถนั้นเคลื่อนไปได้โดยมิใช่ความผิดของผู้ขับขี่


“ ที่จอดรถ” หมายความว่า ที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้เป็นที่จอดรถ หรือที่ที่มีเครื่องหมาย อนุญาตให้จอดรถได้ แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร


ข้อ 5 ที่จอดรถและอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถให้เป็นไปตามบัญชีกําหนดที่จอดรถและบัญชี อัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้


ข้อ 5 การจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัญชีกําหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครนี้ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้


(1) ให้จอดรถภายในช่องจอดตามชนิดของรถ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กําหนดไว้


(2) ให้เสียค่าธรรมเนียมจอดรถตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้(3) ถ้านํารถออกไปจากที่จอดรถก่อนหมดกําหนดเวลาที่เสียค่าธรรมเนียมไว้แล้ว จะเรียก ค่าธรรมเนียมคืนไม่ได้ และให้ถือว่าสิทธิการใช้ที่จอดรถครั้งนั้นสิ้นสุดลง


ข้อ 7 ห้ามจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัญชีกําหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครนี้ เมื่อปรากฏว่า


(1) รถนั้นบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ


(2) รถนั้นมีขนาดหรือบรรทุกของยื่นเกินช่องที่กําหนดไว้


(3) เกิดสาธารณภัยในบริเวณที่จอดรถแห่งนั้น


ข้อ 8 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมจอดรถสําหรับรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ (1) รถที่มีเครื่องหมายราชการของกรุงเทพมหานคร (2) รถพยาบาลของสถานพยาบาล (3) รถของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ


(4) รถที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรถที่ช่วยเหลือประชาชน ในกรณีฉุกเฉิน


ข้อ 9 ห้ามผู้ใดกระทําการใด ๆ อันเป็นการกีดขวางต่อการจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลา ที่กําหนดไว้ในบัญชีกําหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่


ข้อ 10 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษหนึ่งพันบาท


ข้อ 11 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มี อํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้


 


ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอ่านประกาศฉบับเต็ม เช็กรายชื่อถนนที่นี่

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง