TNN online โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “4 นายพลทหาร-ผบ.ตร.” รวม 5 นาย เป็นสมาชิกวุฒิสภา

TNN ONLINE

สังคม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “4 นายพลทหาร-ผบ.ตร.” รวม 5 นาย เป็นสมาชิกวุฒิสภา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “4 นายพลทหาร-ผบ.ตร.” รวม 5 นาย เป็นสมาชิกวุฒิสภา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปลัดกระทรวงกลาโหม-ผบ.ทร.-ผบ.ทอ.-ผบ.ตร. และ พล.อ.สมศักดิ์ ราชองครักษ์พิเศษ เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลตั้งแต่ 22 ต.ค. เป็นต้นไป

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยพลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และพลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

          

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

          1. พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม

          2. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ

          3. พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

          4. พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          พรเพชร วิชิตชลชัย

          ประธานวุฒิสภา
          อ่านฉบับเต็ม
          นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา อีก 1 ฉบับ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เนื่องด้วย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          พรเพชร วิชิตชลชัย

          ประธานวุฒิสภา

          สำหรับ พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล เป็นอดีตนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งราชองครักษ์พิเศษ และราชองครักษ์เวร    
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง