TNN online วันหยุดราชการพิเศษ 31 กรกฎาคม 2566 หากกระทบประชาชนพิจารณา "ไม่หยุด" ได้

TNN ONLINE

สังคม

วันหยุดราชการพิเศษ 31 กรกฎาคม 2566 หากกระทบประชาชนพิจารณา "ไม่หยุด" ได้

วันหยุดราชการพิเศษ 31 กรกฎาคม 2566 หากกระทบประชาชนพิจารณา ไม่หยุด ได้

วันหยุดพิเศษ 31 กรกฎาคม 2566 หากกระทบประชาชน หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา "ไม่หยุด" ได้

วันหยุดพิเศษ 31 กรกฎาคม 2566 หากกระทบประชาชน หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา "ไม่หยุด" ได้


วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566 ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2566 ทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 6 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 นั้น

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปรากฎว่า มีการแชร์ข้อความที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องให้บริการประชาชนเกิดความกังวลว่าจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

แม้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ  

สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จึงเห็นได้ว่าการกำหนดให้เป็นวันหยุด ไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนราชการต้องหยุดให้บริการประชาชน ในส่วนราชการไหนที่จำเป็นต้องให้บริการประชาชน หัวหน้าส่วนราชการจะเป็นผู้พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน

การกำหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นวันหยุดยาว และนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องการท่องเที่ยวทุกครั้ง คณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาและประกาศล่วงหน้าเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาวันหยุดพิเศษของทางราชการ 

สำหรับปีนี้ช่วง 6 เดือนแรกได้ประกาศไปเรียบร้อยแล้ว และเดิมทางคณะรัฐมนตรีตั้งใจว่าในช่วง 6 เดือนหลัง จะเป็นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่ แต่ด้วย ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถมีการจัดตั้งรัฐบาลได้ คณะรัฐมนตรีชุดรักษาการจึงต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาตามความเหมาะสม โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว
ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง