TNN online เช็กที่นี่! ลูกจ้างต้องรู้ ใครบ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนประกันสังคม

TNN ONLINE

สังคม

เช็กที่นี่! ลูกจ้างต้องรู้ ใครบ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนประกันสังคม

เช็กที่นี่! ลูกจ้างต้องรู้ ใครบ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนประกันสังคม

เช็กที่นี่! ลูกจ้างต้องรู้ใครบ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนประกันสังคม หากลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหาย

ลูกจ้างต้องรู้! เช็กที่นี่ ใครบ้างผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนประกันสังคม หากลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหาย

กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตนหากเกิดกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจนสุดท้ายแล้วลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายระหว่างการทำงาน 

จึงได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีนี้ คือ 

1.มารดา 

2.บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 

3.สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย 

4.บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี 

5.บุตรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี 

6.บุตรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย 

7.บุตรของลูกจ้างซึ่งเกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตาย หรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย มีสิทธิรับเงินทดแทนนับแต่วันคลอด 

8.หากไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายเป็นผู้มีสิทธิ แต่ผู้อยู่ในอุปการะดังกล่าว จะต้องได้รับความเดือดร้อน เพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างที่เสียชีวิตหรือสูญหาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ [email protected] และทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th


เช็กที่นี่! ลูกจ้างต้องรู้ ใครบ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนประกันสังคม

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม


ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง