TNN online 16 ก.ย.65 ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน welfare.mof.go.th จะได้สิทธิหรือไม่?

TNN ONLINE

สังคม

16 ก.ย.65 ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน welfare.mof.go.th จะได้สิทธิหรือไม่?

16 ก.ย.65 ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน  welfare.mof.go.th  จะได้สิทธิหรือไม่?

เริ่มวันนี้ 16 กันยายน 2565 ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้สิทธิหรือไม่? https://welfare.mof.go.th (คลิกที่นี่)

เริ่มวันนี้ 16 กันยายน 2565  ตรวจสอบสถานะที่นี่ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้สิทธิหรือไม่?


กระทรวงการคลังพร้อมเปิดลงทะเบียน โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 2565 โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน 


โดยเปิดลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก (5 ก.ย.) ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เปิดรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และ 7 หน่วยงานที่เปิดรับลงทะเบียน จากนั้นเดือนกันยายน 2565 ประกาศผลการลงทะเบียนและผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง ซึ่งจะประกาศทุกวันศุกร์ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียน


เดือนมกราคม2566 ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ หากไม่ผ่านให้ยื่นอุทธรณ์ผลได้  ก่อนที่เดือนมกราคม 2566 ยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ โดยยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. จากนั้นกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน


สำหรับช่องทางการลงทะเบียน จะลงผ่านเว็บไซต์และ หน่วยที่รับลงทะเบียน ในกรณีที่สมัครผ่านหน่วยรับลงทะเบียนจะมีทั้งสิ้น7 หน่วยงาน ได้แก่


1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

2. ธนาคารออมสิน

3. ธนาคารกรุงไทย

4. สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ

5. ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ

6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา


รวมถึงการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ที่สามารถลงทะเบียนได้ ได้แก่ เว็บไซต์  https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th // หรือ  เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th


ตรวจสอบสถานะที่นี่ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้สิทธิหรือไม่?


ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th เลือกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป


16 ก.ย.65 ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน  welfare.mof.go.th  จะได้สิทธิหรือไม่?


16 ก.ย.65 ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน  welfare.mof.go.th  จะได้สิทธิหรือไม่?


16 ก.ย.65 ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน  welfare.mof.go.th  จะได้สิทธิหรือไม่?

สำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน 

1 ต้องมีสัญชาติไทย

2 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์

3ไม่เป็นภิกษุ สามเณร / ไม่เป็นผู้ต้องขัง-กักกัน /ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานของรัฐ / ไม่เป็นผู้รับบำเหน็จรับบำนาญ และไม่เป็นข้าราชการการเมือง

4. มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ถ้าเป็นครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยนต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

5.ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ กรณีบุคคล:ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท //กรณี ครอบครัว : ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท

6.ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์โดยวงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท  วงเงินกู้ซื้อรถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท

7.ไม่มีบัตรเครดิต

8.ไม่มีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิแต่ต้องไม่เกินเกณฑ์และเงื่อนไข

        


สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย เช่น ซื้อสินค้า / ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ / ส่วนลดแก๊สหุงต้ม / เงินช่วยค่าไฟฟ้า


เงินช่วยค่าน้ำประปา / เงินช่วยเหลือพิเศษผู้พิการ 200 บาท ต่อเดือน / ส่วนลดก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า และ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้
ภาพ   โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  / TNN Online  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง