TNN online เช็กผล! ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ ไม่ผ่าน 1.3 ล้านคน ต้องทำอย่างไร?

TNN ONLINE

สังคม

เช็กผล! ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ ไม่ผ่าน 1.3 ล้านคน ต้องทำอย่างไร?

เช็กผล! ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ ไม่ผ่าน 1.3 ล้านคน ต้องทำอย่างไร?

คลังประกาศผลสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบกว่า 1.3 ล้านคน ข้อมูลไม่ครบถ้วน-ไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง คนไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ ไม่ผ่าน 1.3 ล้านคน ต้องทำอย่างไร?


นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้เป็นการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ครั้งสุดท้าย และพบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า 


"กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว" มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า  21 ล้านราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง กว่า 19.6 ล้าน ราย (คิดเป็นร้อยละ 93.40 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว)โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ 


สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ซึ่งมีทั้งสิ้น กว่า 1.38 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว


อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นกว่า  22.2 ล้านราย  โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และศรีสะเกษ สัดส่วนเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.15 และเพศชาย ร้อยละ 44.85 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36 - 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด


ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ จะถูกส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566 


ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบแล้วขึ้น ‘สถานะไม่สมบูรณ์’ เกิดจากอะไร?


 “สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” : เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้


1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย

4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย

5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส

7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง

8) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง

9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกรายทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” อีกครั้งในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง