TNN online เปิดบทสวดมนต์ วันมาฆบูชา 2565 สำหรับเวียนเทียน-ไหว้พระ

TNN ONLINE

สังคม

เปิดบทสวดมนต์ วันมาฆบูชา 2565 สำหรับเวียนเทียน-ไหว้พระ

เปิดบทสวดมนต์ วันมาฆบูชา 2565 สำหรับเวียนเทียน-ไหว้พระ

เปิดบทสวดมนต์สำหรับ วันมาฆบูชา 2565 สำหรับประกอบพิธีเวียนเทียน-ไหว้พระรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

วันมาฆบูชา ปี 2565 ปีนี้จะตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ หรือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดยวันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์ ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ ซึ่งเป็นการแสดงธรรมเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้ 9 เดือน ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่สอนให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ วันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการคือ

1. เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3)

2. เหล่าพระสงฆ์จำนวน 1250 รูปมารวมตัวกันโดยมิได้นัดหมาย

3. พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6

4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา

เนื่องด้วย วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธศาสนิกชนจะใช้โอกาสนี้เข้าวัด ทำบุญ และ ถวายสังฆทาน นอกจากนี้ ยังมีการเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสนี้ TNN ONLINE จึงรวบรวมบทสวดมนต์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ใช้สวดประกอบการไหว้พระในวันมาฆบูชา ดังนี้

บทสวดมนต์บูชาเนื่องในวันมาฆบูชา 2565

อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะจันโท ยุตโต ยัตถะ ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ จาตุรังคิเก สาวะกะสันนิปาเต โอวาทะปาฏิโมกขัง อุททิสิ ตะทาหิ อัฑฒะเตระสานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง สัพเพ เต เอหิภิกขุกา สัพเพปิ เต อะนามันติตาวะ ภะคะวะโต สันติกัง อาคะตา เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป มาหะปุณณะมิยัง วัฑฒะมานะกัจฉายายะ ตัสมิญจะ สันนิปาเต ภะคะวาวิสุทธุโปสะถัง อะกาสิ อะยัง อัมหากัง ภะคะวะโต เอโกเยวะ สาวะกะสันนิปาโต อะโหสิ จาตุรังคิโก อัพฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง มะยันทานิ อิมัง มาฆะปุณณะมี นักขัตตะสะมะยัง ตักกาละสะทิสัง สัมปัตตา จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะระมานา อิมัสมิง ตัสสะ ภะคะวะโต สักขิภูเต เจติเย อิเมหิ ทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง ตานิ จะ อัฑฒะเตระสานิภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ สุจิระปะรินิพพุโต คุเณหิ ธะระมาโน อิเม ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

คำแปล

วันนี้มาประจวบวันมาฆปุรณมี เพ็ญเดือน 3 พระจันทร์เพ็ญประกอบด้วยฤกษ์มาฆะ ตรงกับวันที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้น ในที่ประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์ 4 ประการ ครั้งนั้น พระภิกษุ 1,250 องค์ ล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ไม่มีผู้ใดเรียกมาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาค ณ เวฬุวนาราม เวลาตะวันบ่ายในวันมาฆปุรณมี, แลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ขึ้น ณ ที่ประชุมแห่งนั้น การประชุมสาวกสงฆ์ พร้อมด้วยองค์ 4 ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้ ได้มีครั้งเดียวเท่านั้น พระภิกษุ 1,250 องค์ล้วนแต่พระขีณาสพ

บัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบมาฆปุรณมีนักขัตต์สมัยนี้ ซึ่งคล้ายกับวันจาตุรงคสันนิบาตนั้นแล้ว มาระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์นั้น ด้วยสักการะทั้งหลายมีเทียนธูปแลดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้ ในเจดียสถานนี้ ซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยสาวกสงฆ์ แม้ปรินิพพานนานมาแล้วด้วยดี ยังเหลืออยู่แต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย จงทรงรับสักการะบรรณาการคนยากเหล่านี้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ.

บทสวดมนต์เวียนเทียน “วันมาฆบูชา”

เวียนเทียนรอบรอบที่ 1 สวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธ
- อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

เวียนเทียน รอบที่ 2 สวดมนต์ระลึกถึงพระธรรม

- สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ
เวียนเทียน รอบที่ 3 สวดมนต์ระลึกถึงพระสงฆ์

- สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทสวดถวายดอกไม้ ธูปเทียน “วันมาฆบูชา ”

- อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ อัมหากัง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย ขอจงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์สุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานที่ซึ่งสิ้นอาสวะกิเลสเทอญ

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ