TNN online สรุปชัด! มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าภูเก็ต มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สรุปชัด! มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าภูเก็ต มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

สรุปชัด! มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าภูเก็ต มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

สรุปชัด! มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต มีผลตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ต้องมีหลักเกณฑ์และเป็นผู้มีคุณสมบัติอะไรบ้าง

วันนี้ (12ต.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สรุป คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สาระสำคัญ

กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังต่อไปนี้

1. ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ (ท่าเรือ ทุกท่า) ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

1) ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิด

ซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือสูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือได้รับวัคซีนชนิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือ

ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ได้รับวัคซีนชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือ

2) เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วันหรือ

3) ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ และสามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. ไปตรวจกับสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ หรือ รพ.สต. นำผลยืนยันเป็นลบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

2. ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 1

1) เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

2) ผู้เดินทางมากับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย

3. กรณี นักเรียนนักศึกษาภายในจังหวัดภูเก็ต ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน อายุตั้งแต่ 12 ปี จนถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในระหว่างที่รอเข้ารับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต ให้แสดงแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้า - ออกจังหวัดภูเก็ต โดยให้โรงพยาบาลของรัฐ หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ ทำการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ ATK (Antigen Test Kit) และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ให้มีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน จนกว่าจะได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตล่วงหน้า

ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จ ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วย

ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 (D – M – H – T – T – A) ได้แก่

D – Distancing = เว้นระยะห่างระหว่างกัน

M – Mask Wearing = สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยเสมอ

H – Hand Washing = ล้างมือบ่อย ๆ

T – Temperature = ตรวจวัดอุณหภูมิ

T – Testing = ตรวจหาเชื้อโควิด – 19

A – Application = ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ และหมอชนะ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ (ท่าเรือ ทุกท่า) ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

อายุไม่เกิน 6 ปี

ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 สามารถเข้า-ออก ได้ตามปกติ (เดินทางมากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล)

อายุระหว่าง 7 - 12 ปี

ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

อายุระหว่าง 12 - 18 ปี

ต้องที่ได้รับวัคซีนชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วอย่างน้อย 14 วัน หรือ กรณี นักเรียนนักศึกษาภายในจังหวัดภูเก็ต ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน อายุตั้งแต่ 12 ปี จนถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในระหว่างที่รอเข้ารับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต ให้แสดงแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้า - ออกจังหวัดภูเก็ต โดยให้โรงพยาบาลของรัฐ หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ ทำการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ ATK (Antigen Test Kit) และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ให้มีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

.อายุ 18 ปีขึ้นไป

ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ตามที่จังหวัดกำหนด หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

** ผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน แสดงหลักฐาน สามารถเข้า-ออก ได้ **


สรุปชัด! มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าภูเก็ต มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างภาพจาก สสจ.ภูเก็ต


สรุปชัด! มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าภูเก็ต มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างภาพจาก สสจ.ภูเก็ตข้อมูลจาก สสจ.ภูเก็ต

ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง