ประกันสังคม เตรียมเก็บเงินสมทบอัตราเดิม 5% สูงสุด 750 บาท เริ่ม ก.ย.นี้!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ประกันสังคม เตรียมเก็บเงินสมทบอัตราเดิม 5% สูงสุด 750 บาท เริ่ม ก.ย.นี้!

ประกันสังคม เตรียมเก็บเงินสมทบอัตราเดิม 5% สูงสุด 750 บาท เริ่ม ก.ย.นี้!

ประกันสังคม เตรียมเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนและนายจ้าง "มาตรา 33" ในอัตราเดิม 5% สูงสุด 750 บาท ตั้งแต่เดือน ก.ย.2564 เป็นต้นไป ขณะที่ "มาตรา 40" คงเก็บร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นเวลา 6 เดือน

ภาพจาก AFP

วันนี้ (4 ก.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก มติ ครม.เห็นชอบ ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน โดยให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่งผลทำให้เงินสมทบประกันสังคมที่เคยถูกหักสูงสุด 750 บาทต่อเดือน ลดเหลือถูกหักเพียง 375 บาทต่อเดือน

และผู้ประกันตนมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบลดลงจากเดิมจ่าย 432 บาทต่อเดือน ลดเหลือ 4.5% เหลือจ่ายเพียง 216 บาทต่อเดือน เหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือนในงวดเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564

และตั้งแต่งวดเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ประกันตน "มาตรา 33" ให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดิม โดยลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตรา 5% สูงสุด 750 บาท ขณะที่ นายจ้างจะจ่ายในอัตรา 5% สูงสุด 750 บาทเช่นเดียวกัน

ประกันสังคม เตรียมเก็บเงินสมทบอัตราเดิม 5% สูงสุด 750 บาท เริ่ม ก.ย.นี้!

ทั้งนี้ การประกาศกฎกระทรวงฯ ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนนั้น ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา มีการประกาศลดเงินสมทบถึง 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 รวม 3 เดือน ลดอัตราเงินสมทบให้นายจ้างเหลือ 4% สูงสุด 600 บาท และปรับลดให้ลูกจ้างเหลือ 1% 150 บาท และกลับมาใช้อัตราปกติ 5% เมื่อมิถุนายน 2563

ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563 รวม 3 เดือน ลดอัตราเงินสมทบให้นายจ้างเหลือ 2% สูงสุด 300 บาท และปรับลดให้ลูกจ้างเหลือ 2% 300 บาท และกลับมาใช้อัตราปกติ 5% เมื่อธันวาคม 2563

ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2564 นายจ้างจ่ายในอัตรา 3% ต่อเดือน 450 บาท ผู้ประกันตนจ่ายในอัตรา 3% ต่อเดือน 450 บาท เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 นายจ้างจ่ายในอัตรา 3% ต่อเดือน 450 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบลดลงลดลงเหลือ 0.5% ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 75 บาท และผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้จ่ายเงินสมทบลดลงเหลือ 38 บาท จากเดิมที่ต้องจ่าย 432 บาทต่อเดือน

ครั้งที่ 4 เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 รวม 3 เดือน ลดอัตราเงินสมทบให้นายจ้างเหลือ 2.5% สูงสุด 375 บาท และปรับลดให้ลูกจ้างเหลือ 2.5% สูงสุด 375 บาท และกลับมาใช้อัตราปกติ 5%

ส่วนผู้ประกันตน "มาตรา 40" จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นเวลา 6 เดือน ตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 เพื่อเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ของผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

สำหรับรายละเอียดการส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 มี 3 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1️ ได้ประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 จ่ายสมทบ 42 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 70 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2️ ได้ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต และกรณีชราภาพ

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 จ่ายสมทบ 60 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 100 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3️ ได้ประโยชน์ทดแทน 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 จ่ายสมทบ 180 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 300 บาท/เดือน

ประกันสังคม เตรียมเก็บเงินสมทบอัตราเดิม 5% สูงสุด 750 บาท เริ่ม ก.ย.นี้!

อย่างไรก็ดี ในอนาคตประกันสังคมจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการลดเงินสมทบอีกครั้งหรือไม่ ต้องติดตามดูกันต่อไปข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง