ราชกิจจาฯประกาศ "พื้นที่ควบคุมสูงสุด-เข้มงวด" 29 จังหวัด เริ่ม 3 ส.ค.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ราชกิจจาฯประกาศ "พื้นที่ควบคุมสูงสุด-เข้มงวด" 29 จังหวัด เริ่ม 3 ส.ค.นี้

ราชกิจจาฯประกาศ พื้นที่ควบคุมสูงสุด-เข้มงวด 29 จังหวัด เริ่ม 3 ส.ค.นี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่ง ศบค. กำหนด "พื้นที่ควบคุมสูงสุด-เข้มงวด" 29 จังหวัด มีผล 3 ส.ค.นี้

วันนี้( 2 ส.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุแบกษา เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 11/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 13 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19

โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่

กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น


พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด

1. กรุงเทพมหานคร

2. จังหวัดกาญจนบุรี

3. จังหวัดชลบุรี

4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

5. จังหวัดตาก

6. จังหวัดนครปฐม

7. จังหวัดนครนายก

8. จังหวัดนครราชสีมา

9. จังหวัดนราธิวาส

10.จังหวัดนนทบุรี

11.จังหวัดปทุมธานี

12.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

13.จังหวัดปราจีนบุรี

14.จังหวัดปัตตานี

15.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16.จังหวัดเพชรบุรี

17.จังหวัดเพชรบูรณ์

18.จังหวัดยะลา

19.จังหวัดระยอง

20.จังหวัดราชบุรี

21.จังหวัดลพบุรี

22.จังหวัดสงขลา

23.จังหวัดสิงห์บุรี

24.จังหวัดสมุทรปราการ

25.จังหวัดสมุทรสงคราม

26.จังหวัดสมุทรสาคร

27.จังหวัดสระบุรี

28.จังหวัดสุพรรณบุรี

29.จังหวัดอ่างทอง


2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 37 จังหวัด

1. จังหวัดกาฬสินธุ์

2. จังหวัดกำแพงเพชร

3. จังหวัดขอนแก่น

4. จังหวัดจันทบุรี

5. จังหวัดชัยนาท

6. จังหวัดชัยภูมิ

7. จังหวัดชุมพร

8. จังหวัดเชียงราย

9. จังหวัดเชียงใหม่

10. จังหวัดตรัง

11. จังหวัดตราด

12. จังหวัดนครศรีธรรมราช

13. จังหวัดนครสวรรค์

14. จังหวัดบุรีรัมย์

15. จังหวัดพัทลุง

16. จังหวัดพิจิตร

17. จังหวัดพิษณุโลก

18. จังหวัดมหาสารคาม

19. จังหวัดยโสธร

20. จังหวัดระนอง

21. จังหวัดร้อยเอ็ด

22. จังหวัดลำปาง

23. จังหวัดลำพูน

24. จังหวัดเลย

25. จังหวัดศรีสะเกษ

26. จังหวัดสกลนคร

27. จังหวัดสตูล

28. จังหวัดสระแก้ว

29. จังหวัดสุโขทัย

30. จังหวัดสุรินทร์

31. จังหวัดหนองคาย

32. จังหวัดหนองบัวลำภู

33. จังหวัดอุตรดิตถ์

34. จังหวัดอุทัยธานี

25. จังหวัดอุดรธานี

36. จังหวัดอุบลราชธานี

37. จังหวัดอำนาจเจริญ


3. พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น 11 จังหวัด

1. จังหวัดกระบี่

2. จังหวัดนครพนม

3. จังหวัดน่าน

4. จังหวัดบึงกาฬ

5. จังหวัดพะเยา

6. จังหวัดพังงา

7. จังหวัดแพร่

8. จังหวัดภูเก็ต

9. จังหวัดมุกดาหาร

10. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

11. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง