TNN online เช็กเลย "ประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรมในอุทยานฯ 2566" วันไหนบ้าง?

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

เช็กเลย "ประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรมในอุทยานฯ 2566" วันไหนบ้าง?

เช็กเลย ประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรมในอุทยานฯ 2566 วันไหนบ้าง?

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี 2566 ปิดที่เที่ยววันไหน เดือนไหนบ้าง เช็กที่นี่!

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี 2566 ปิดที่เที่ยววันไหน เดือนไหนบ้าง เช็กที่นี่!


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2566


โดยระบุว่า ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทบทวนช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว มีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยาน แห่งชาติและวนอุทยาน ประจ าปี พ.ศ.2566 


อนึ่ง ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับฉบับนี้ให้ใช้ฉบับนี้แทน

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ

ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565

รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เช็กเลย ประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรมในอุทยานฯ 2566 วันไหนบ้าง?เช็กเลย ประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรมในอุทยานฯ 2566 วันไหนบ้าง?


เช็กเลย ประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรมในอุทยานฯ 2566 วันไหนบ้าง?

เช็กรายละเอียดที่ท่องเที่ยวต่างๆและคลิกอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิก

ภาพจาก TNN Online / ราชกิจจาฯ

ข่าวแนะนำ