TNN online ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการปกครอง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการปกครอง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการปกครอง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศกรมการปกครอง ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวก ลดภาระประชาชน รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

วันนี้ (7 ธ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 ข้อ 17

ประกอบกับ มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเสิกการใช้สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม2563 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการตั้งกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบตีกรมการปกครอง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จตแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

ข้อ 2 กรณีจำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารตังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามมีให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนาเอกสารตั้งกล่าว

ข้อ 3 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินก ารแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่ผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ธนาคม จงจิระ

อธิบดีกรมการปกครอง

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการปกครอง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง