ด่วน! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่ง เพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเป็น13จังหวัด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ด่วน! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่ง เพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเป็น13จังหวัด

ด่วน! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่ง เพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเป็น13จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งเพิ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น​ 13​ จังหวัด มีผลตั้งแต่ 20 ก.ค. 2564

วันนี้ (18ก.ค.64) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลา การบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 12 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563

เรื่อง แต่งตั้งผู้กํากับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยคําแนะนําของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงมหาดไทย จึงมีคําสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไป ตามมาตรการตามข้อกําหนดฯ สําหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคําสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด

1. กรุงเทพมหานคร

2. จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. จังหวัดชลบุรี

4. จังหวัดนครปฐม

5. จังหวัดนนทบุรี

6. จังหวัดนราธิวาส

7. จังหวัดปทุมธานี

8. จังหวัดปัตตานี

9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10. จังหวัดยะลา

11. จังหวัดสงขลา

12. จังหวัดสมุทรปราการ

13. จังหวัดสมุทรสาคร

พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 53 จังหวัด

1. จังหวัดกระบี่

2. จังหวัดกาญจนบุรี

3. จังหวัดกาฬสินธุ์

4. จังหวัดกำแพงเพชร

5. จังหวัดขอนแก่น

6. จังหวัดจันทบุรี

7. จังหวัดชัยนาท

8. จังหวัดชัยภูมิ

9. จังหวัดเชียงราย

10. จังหวัดเชียงใหม่

11. จังหวัดตรัง

12. จังหวัดตราด

13. จังหวัดตาก

14. จังหวัดนครนายก

15. จังหวัดนครราชสีมา

16. จังหวัดนครศรีธรรมราช

17. จังหวัดนครสวรรค์

18. จังหวัดบุรีรัมย์

19. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20. จังหวัดปราจีนบุรี

21. จังหวัดพัทลุง

22. จังหวัดพิจิตร

23. จังหวัดพิษณุโลก

24. จังหวัดเพชรบุรี

25. จังหวัดเพชรบูรณ์

26. จังหวัดมหาสารคาม

27. จังหวัดยโสธร

28. จังหวัดร้อยเอ็ด

29. จังหวัดระนอง

30. จังหวัดระยอง

31. จังหวัดราชบุรี

32. จังหวัดลพบุรี

33. จังหวัดลำปาง

34. จังหวัดลำพูน

35. จังหวัดเลย

36. จังหวัดศรีสะเกษ

37. จังหวัดสกลนคร

38. จังหวัดสตูล

39. จังหวัดสมุทรสงคราม

40. จังหวัดสระแก้ว

41. จังหวัดสระบุรี

42. จังหวัดสิงห์บุรี

43. จังหวัดสุโขทัย

44. จังหวัดสุพรรณบุรี

45. จังหวัดสุรินทร์

46. จังหวัดหนองคาย

47. จังหวัดหนองบัวล าภู

48. จังหวัดอ่างทอง

49. จังหวัดอุดรธานี

50. จังหวัดอุทัยธานี

51. จังหวัดอุตรดิตถ์

52. จังหวัดอุบลราชธานี

53 จังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด

1. จังหวัดชุมพร

2. จังหวัดนครพนม

3. จังหวัดน่าน

4. จังหวัดบึงกาฬ

5. จังหวัดพังงา

6. จังหวัดแพร่

7. จังหวัดพะเยา

8. จังหวัดมุกดาหาร

9. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งสิ้น 1 จังหวัด

1. จังหวัดภูเก็ต

ด่วน! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่ง เพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเป็น13จังหวัด


ด่วน! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่ง ขยายพื้นที่สีแดงเข้มเป็น13จังหวัด

ด่วน! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่ง ขยายพื้นที่สีแดงเข้มเป็น13จังหวัด

ด่วน! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่ง ขยายพื้นที่สีแดงเข้มเป็น13จังหวัด

ด่วน! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่ง ขยายพื้นที่สีแดงเข้มเป็น13จังหวัด


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง