เช็กด่วน! กทม.ออกประกาศขยายเวลาปิดกิจการ35ประเภท จนถึง14มิ.ย.

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! กทม.ออกประกาศขยายเวลาปิดกิจการ35ประเภท จนถึง14มิ.ย.

เช็กด่วน! กทม.ออกประกาศขยายเวลาปิดกิจการ35ประเภท จนถึง14มิ.ย.

กรุงเทพมหานคร ออกประกาศขยายเวลาปิดกิจการ 35 ประเภท ต่อไปอีก 14 วัน ตั้งแต่ 1 - 14 มิถุนายน 2564

วันนี้ (1มิ.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31) โดยระบุว่า

ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น

เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ 16/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 (อ่านที่นี่) (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

2.กรณีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และกรณีขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับ 29) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิด ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564


กทม.ออกประกาศขยายเวลาปิดกิจการ 35 ประเภท จนถึง14 มิ.ย.นี้


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง