TNN online เช็กที่นี่!เงื่อนไขมาตรการ ‘ลดค่าไฟฟ้า’ ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายโควิดระบาดระลอก 3

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่!เงื่อนไขมาตรการ ‘ลดค่าไฟฟ้า’ ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายโควิดระบาดระลอก 3

เช็กที่นี่!เงื่อนไขมาตรการ ‘ลดค่าไฟฟ้า’ ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายโควิดระบาดระลอก 3

เช็กเงื่อนไขมาตรการ ‘ลดค่าไฟฟ้า’รอบบิลพฤษภาคม-มิถุนายน ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19ระบาดระลอก 3

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี มีมติช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 


สำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 โดยมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2564 เป็นเดือนฐานเปรียบเทียบนั้น 


มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการโดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในรอบเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564


มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในรอบเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 ดังนี้


(1) กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยรอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้น  


(2) กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ มีจำนวนหน่วยมากกว่ารอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐานผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้


- หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ ไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน)

หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบดือนเมษายน 2564 (เดือนฐานบวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากรอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐานในอัตราร้อยละ 50

หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนได้สิทธิ์ มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐานบวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากรอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐานในอัตราร้อยละ 70


มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ประเภท 2.1 และ 2.2 (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่าบริการโดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม


ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจะถูกระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยมีข้อกำหนดในการจัดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าดังนี้


ประเภท 1.1 คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งเครื่องวัดขนาด 5(15) แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน แต่ถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน เดือนถัดไปจะถูกจัดเข้าสู่ประเภท 1.2 และถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน เดือนถัดไปจะถูกจัดเข้าสู่ประเภท 1.1 ตามเดิม


ประเภท 1.2 คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งเครื่องวัดตั้งแต่ขนาด 15(45) แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย ขึ้นไป 


ประเภท 1.3 คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ติดตั้งเครื่องวัด TOU (Time of Use)


ประเภท 2.1 คือผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก อัตราปกติ ที่ประกอบธุรกิจ หรือธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย โดยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาที ที่สูงสุด ต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ 


ประเภท 2.2 คือผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ติดตั้งเครื่องวัด TOU (Time of Use) ที่ประกอบธุรกิจ หรือธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย โดยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาที ที่สูงสุด ต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์


สำหรับรอบการใช้ไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบได้จากวันที่จดหน่วย โดยดูได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ MEA Smart Life Application หรือ Line: MEA Connect โดยหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนฐาน คือเดือนเมษายน 2564 นั้น จะมีการจดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถนำรอบการใช้ไฟฟ้าในเดือนฐานดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับรอบการใช้ไฟฟ้าที่ได้รับส่วนลด ซึ่งมีวิธีสังเกตรอบการใช้ไฟฟ้าที่ได้รับส่วนลดค่า ดังนี้


หน่วยเดือนพฤษภาคม 2564 จดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564


หน่วยเดือนมิถุนายน 2564 จดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564


ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมัติในค่าไฟฟ้ารอบเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2564 สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละรอบเดือนได้ที่ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า, MEA Smart Life Application โดยสามารถใช้งานได้ทั้ง App Store และ Google Play สามารถดาวน์โหลดฟรี ที่ https://onelink.to/measmartlife หรือผ่าน Line: MEA Connect เพิ่มเป็นเพื่อนได้ที่ https://lin.ee/gX2zNRl  


สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหากประชาชนมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง


นอกจากนี้การไฟฟ้านครหลวงขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร 


จากเดิมยกเว้นการเรียกเก็บตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - มีนาคม 2564 ได้ขยายเพิ่มเติมอีก 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง


นอกจากนี้ที่ประชุม กบงเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกเดือนเม..64 เพิ่มเติมให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เช่นร้านค้ารายย่อยและผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเพิ่มเติมวงเงินประมาณ 15.04 ล้านบาท


โดยลดค่าไฟฟ้าเงื่อนไขเดียวกับมาตรการลดค่าไฟในที่ประชุม ครม.วันที่ 5 ..64 คือระยะเวลา 2 เดือน(เดือนพ..-มิ..64)เพื่อลดกระทบต่อภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนคลอบคลุมทุกกลุ่มอีกด้วยเช็กที่นี่!เงื่อนไขมาตรการ ‘ลดค่าไฟฟ้า’ ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายโควิดระบาดระลอก 3 เช็กที่นี่!เงื่อนไขมาตรการ ‘ลดค่าไฟฟ้า’ ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายโควิดระบาดระลอก 3

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง