ประกาศนนทบุรี 6 มาตรการ ขอความร่วมมือป้องกันโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ประกาศนนทบุรี 6 มาตรการ ขอความร่วมมือป้องกันโควิด-19

ประกาศนนทบุรี 6 มาตรการ ขอความร่วมมือป้องกันโควิด-19

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ผู้มีโรคประจำตัวอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปอยู่แต่ในเคหะสถานหรือที่พำนักของตน งดเยี่ยมผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

วันนี้ (12 เม.ย.64) จังหวัดนนทบุรี มีประกาศจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพราระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ดังนี้

(1) ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดนนทบุรีสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากที่พักหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะและให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

(2) ขอความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมาก

(3) ขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว อยู่แต่ในเคหะสถานหรือที่พำนักของตน

(4) ให้บุคคลผู้ใกล้ชิดหรือผู้ดูแลบุคคลตามข้อ (3) ดูแลผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวตามข้อแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวโดยตรง

(5) ขอความร่วมมือโรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงระหว่างกันกำหนดมาตรการงดเยี่ยม

(6) สำหรับผู้เดินทางกลับมาจากภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเดินทางถึงจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่แท้จริงผ่านทาง QR Code ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศนนทบุรี 6 มาตรการ ขอความร่วมมือป้องกันโควิด-19

ประกาศนนทบุรี 6 มาตรการ ขอความร่วมมือป้องกันโควิด-19

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง