TNN online ขั้นตอนลงทะเบียน “Thailand Pass” เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 64

TNN ONLINE

สังคม

ขั้นตอนลงทะเบียน “Thailand Pass” เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 64

ขั้นตอนลงทะเบียน “Thailand Pass”  เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 64

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ “Thailand Pass” แทนระบบ COE เดิม เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

ภาพจาก TNNONLINE


พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. และ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงกรณีการใช้ COE ภายหลังวันที่ 1 พ.ย. 64 ซึ่งจะเปลี่ยนไปใช้ในรูปแบบ “Thailand Pass” ว่า จากการประกาศข้อกำหนด พรก. ฉบับที่ 35 แล้ว มีการปรับระบบของการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จากระบบ COE (Certificate of entry) เดิม เปลี่ยนเป็นระบบ “Thailand Pass” ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงรายละเอียด


โดยสรุป 4 มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนี้


1. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป ผู้ประสงค์เดินทางเข้าไทยสามารถลงทะเบียนในระบบ “Thailand Pass” ออนไลน์ ได้ที่ https://tp.consular.go.th/ ซึ่งผู้ลงทะเบียนในระบบใหม่จะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้แสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองขั้นตอนลงทะเบียน “Thailand Pass”  เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 64

2. ผู้ที่ได้รับ COE ไปก่อนหน้านี้ สามารถใช้ COE ฉบับที่เคยได้รับไปแล้ว และสามารถขอรับเงินคืนได้โดยตรงจากโรงแรมที่ลงทะเบียนพำนักไว้


3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไข “ไม่ต้องกักตัว” (รอผลตรวจในโรงแรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1 คืน) เช่นเดียวกับผู้ปกครอง


4. ผู้ที่เข้าข่ายไม่ต้องกักตัวจะต้องพำนักอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตไม่ต่ำกว่า 21 วัน ยกเว้นเดินทางมาจากประเทศไทย


ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตามเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในประเทศที่พำนักอยู่ได้ทันที

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง