TNN online สรุปผลการรับสมัคร เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. มี 31 คน เช็กชื่อ-เบอร์ได้ที่นี่!

TNN ONLINE

สังคม

สรุปผลการรับสมัคร เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. มี 31 คน เช็กชื่อ-เบอร์ได้ที่นี่!

สรุปผลการรับสมัคร เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. มี 31 คน เช็กชื่อ-เบอร์ได้ที่นี่!

ปลัดกรุงเทพมหานครสรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม." 31 คน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 382 คน

วันนี้ (4 เม.ย.65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยมี นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร นายวันชัย ใจกุศล และ นายอภิชัย ทองประสม กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าว ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง 

ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 – 4 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นั้น ผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โดยเมื่อครบกำหนดเวลาการรับสมัคร มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 31 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครชาย 25 คน ผู้สมัครหญิง 6 คน เรียงตามหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

หมายเลข 2 พ.ท.หญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล

หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล

หมายเลข 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

หมายเลข 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ

หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

หมายเลข 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล

หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

หมายเลข 9 นางสาววัชรี วรรณศรี

หมายเลข 10 นายศุภชัย ตันติคมน์

หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี

หมายเลข 12 นายประยูร ครองยศ

หมายเลข 13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์

หมายเลข 14 นายธเนตร วงษา

หมายเลข 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที

หมายเลข 16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์

หมายเลข 17 นายอุเทน ชาติภิญโญ

หมายเลข 18 นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์

หมายเลข 19 นายไกรเดช บุนนาค

หมายเลข 20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ

หมายเลข 21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ

หมายเลข 22 นายวรัญชัย โชคชนะ

หมายเลข 23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์

หมายเลข 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต

หมายเลข 25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ

หมายเลข 26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ

หมายเลข 27 นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์

หมายเลข 28 นายสราวุธ เบญจกุล

หมายเลข 29 นายกฤตชัย พยอมแย้ม

หมายเลข 30 นายพงศา ชูแนม

หมายเลข 31 นายวิทยา จังกอบพัฒนา

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่อายุมากที่สุด คือ  75 ปี และอายุน้อยที่สุด คือ 43 ปี 

ส่วนผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมจำนวน 382 คน โดยสำนักงานเขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. มากที่สุด ได้แก่ เขตดุสิต และเขตสวนหลวง จำนวน 10 คน สำนักงานเขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. น้อยที่สุด จำนวน 8 เขต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตบางซื่อ และเขตคันนายาว โดยมีผู้สมัคร จำนวน 6 คน ทั้งนี้ ผู้สมัคร ส.ก.อายุน้อยที่สุด ได้แก่ เขตลาดกระบัง อายุ 25 ปี และอายุมากที่สุด ได้แก่ เขตราชเทวี อายุ 82 ปี 

หลังจากปิดรับการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 11 เมษายน 2565 ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 97 ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้ง หลังจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว หากผู้สมัครไม่มีรายชื่อสามารถยื่นคัดค้านได้ ภายใน 3 วัน คือวันที่ 14 เมษายน 2565 

สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จัดทำประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สามารถจัดทำได้ 2 ดังนี้ 

1.ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร จำนวนไม่เกิน 10 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง 

2.ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร จำนวนไม่เกิน 5 เท่า ของหน่วยเลือกตั้ง 

โดยขอความร่วมมือผู้สมัครรับเลือกตั้งในเรื่องการปิดประกาศและการติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นได้ประกาศกำหนด โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือยานพาหนะ 

รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่กีดขวางทางสัญจร การจราจร ฯลฯ พร้อมทั้งได้แนบประกาศฉบับดังกล่าว หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของการไฟฟ้านครหลวงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันรับสมัครเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

นอกจากการจัดทำประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งแล้ว  ผู้สมัครสามารถดำเนินการหาเสียงเลือกตั้ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชั่น อีเมล์ SMS หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ ได้จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง หรือเวลา 18.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 

ในส่วนของการดำเนินการเลือกตั้งภายหลังการปิดการรับสมัคร คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จะเริ่มเข้ามามีบทบาท ในการกำกับ ดูแล ให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 27 กำหนด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 

1.เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้ง เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

3.กำกับดูแลและอำนวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

4.กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และ รายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร ซึ่งจะได้มีการแต่งตั้งบุคลากรของกทม.ทั้งส่วนกลางและเขตร่วมเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการต่อไป  


แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง