TNN online เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อยู่เขตไหน อันดับที่เท่าไร เช็กได้ที่นี่!

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อยู่เขตไหน อันดับที่เท่าไร เช็กได้ที่นี่!

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อยู่เขตไหน อันดับที่เท่าไร เช็กได้ที่นี่!

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านออนไลน์ได้ที่นี่ พร้อมบอกขั้นตอนไม่ยุ่งยาก หากไม่พบชื่อ ต้องทำอย่างไร อ่านเลยที่นี่

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านออนไลน์ได้ที่นี่ พร้อมบอกขั้นตอนไม่ยุ่งยาก หากไม่พบชื่อ ต้องทำอย่างไร อ่านเลยที่นี่


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 


ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน เป็นต้นไปจากช่องทางต่างๆ ดังนี้


1.ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

2.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


3.ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6)

ส่วนกรณีไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น 


เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อยู่เขตไหน อันดับที่เท่าไร เช็กได้ที่นี่!


ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผ่านออนไลน์ www.bora.dopa.go.th 


1.เข้าสู่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th


2.เลือก ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)


3. กรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัดและเขตที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


ข้อควรรู้ เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง


เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีข้อห้ามหลายประการที่ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ โดยมีข้อห้ามดังนี้
1. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน
2. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มจากความจริง
3. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง
4. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นหรือสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้ง
5. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว
6. ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่น
7. ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย หรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้


เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อยู่เขตไหน อันดับที่เท่าไร เช็กได้ที่นี่!

 


เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อยู่เขตไหน อันดับที่เท่าไร เช็กได้ที่นี่! ภาพจาก กกต.

 
เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อยู่เขตไหน อันดับที่เท่าไร เช็กได้ที่นี่! ภาพจาก กกต.

 


เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อยู่เขตไหน อันดับที่เท่าไร เช็กได้ที่นี่! ภาพจาก กกต.

 ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง