ใครมีสิทธิรีบเลย 'สาครรวมใจ' จองฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' ล่าสุดยังไม่เต็ม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ใครมีสิทธิรีบเลย 'สาครรวมใจ' จองฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' ล่าสุดยังไม่เต็ม

ใครมีสิทธิรีบเลย 'สาครรวมใจ' จองฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' ล่าสุดยังไม่เต็ม

รีบเลย 'สาครรวมใจ' จองฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' ล่าสุดยังไม่เต็ม ใครมีสิทธิเข้าข่ายตามเงื่อนไขให้รีบลงทะเบียน

วันนี้ (25ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้า กรณีที่อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนชาวสมุทรสาคร ลงทะเบียนฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ครั้งที่ 1 (รอบ 7 กลุ่มเปราะบาง) ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ทางระบบออนไลน์ "สาครรวมใจ" เท่านั้น

เงื่อนไขกลุ่มผู้ลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นผู้อยู่ในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดไว้ ดังนี้

1. ผู้พิการ

2. ผู้ด้อยโอกาส / ผู้อาศัยในชุมชนแออัด

3. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป / ผู้ป่วยติดเตียง / ผู้ป่วยติดบ้าน

4. พระ / นักบวช

5. กลุ่มองค์กรการศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ

6. กลุ่มองค์กรการกุศล เช่น สมาคม มูลนิธิ ผู้อยู่ในองค์กรช่วยเหลือสังคมและแสวงหากำไร จิตอาสา อาสาสมัคร ฯลฯ

7. กลุ่มองค์การทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล อสม. เจ้าหน้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและอนามัย

ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร (ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครอง)

และต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน covid-19 มาก่อน หากเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ ไว้แล้ว ต้องยกเลิกสิทธิ์เก่าก่อนจะลงทะเบียนผ่านทางระบบสาครรวมใจ (โดยจะมีปุ่มให้กดเพื่อยืนยันการยกเลิกในระหว่างขั้นการลงทะเบียน)

ในรอบแรกจะเปิดให้ลงเฉพาะ 7 กลุ่มก่อน กลุ่มอื่น ๆ และประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามการเปิดลงทะเบียนฯ ครั้งถัดไป (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)

ข้อมูลที่ต้องใช้

โปรดเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลในระบบ (สามารถใช้ บัตรประชาชนเก่า/หมดอายุ/ที่อยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ได้)

ช่องทางการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ "สาครรวมใจ" เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งระบบจะเปิดให้เข้าได้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่ายอดผู้ลงทะเบียนจะครบ (เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครับ ระบบจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ)

สถานที่รับบริการ

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับแจ้งนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.สมุทรสาคร (และศูนย์เครือข่าย)/รพ. กระทุ่มแบน (และศูนย์เครือข่าย)/รพ.บ้านแพ้ว (และศูนย์เครือข่าย) พร้อมวัน/เวลา ก่อนจะถึงกำหนดรับบริการประมาณ 5-7 วัน

กำหนดเวลาฉีดวัคซีน

คาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

จำนวนวัคซีน

ในการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยฯ ในครั้งที่ 1 นี้ เราได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับ 7 กลุ่มเปราะบางเป็นจำนวน 60,000 โดส หรือสำหรับ 30,000 คน (หลังหักการบริจาควัคซีน 10% คืนให้กับราชวิทยาลัยฯ ตามเงื่อนไข)

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น

สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น หรือลงทะเบียนไม่ได้ ยังสามารถรับวัคซีนหลักของรัฐบาลได้ผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนระดับประเทศ เมื่อมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

คำถามถามบ่อย

1. ในรอบแรกจะเปิดให้ลงเฉพาะ 7 กลุ่มก่อน กลุ่มอื่น ๆ และประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามการเปิดลงทะเบียนฯ ครั้งถัดไป

2. หากทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แต่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร จะยังไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ (เป็นไปตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ และไม่ขัดต่อข้อระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดอำนาจและหน้าที่ของ อบจ. ไว้) หากอยู่นอกเงื่อนไข... สามารถรอให้มีการลงทะเบียนวัคซีนจากส่วนกลาง

3. การยกเลิกสิทธิ์เก่า ขอให้กดยกเลิกในระบบสาครรวมใจเท่านั้น ซึ่งจะมีปุ่มให้กดยกเลิกระหว่างขั้นตอนการกรอกข้อมูล ทั้งนี้การยกเลิกสิทธิ์เก่า ไม่รวมถึงการจองวัคซีนกับทางเอกชนที่ได้จ่ายเงินไปแล้ว

4. หากได้มีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว ระบบจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผลการกดยกเลิกสิทธิ์เก่าผ่านทางระบบสาครรวมใจ จะไม่มีผลหากท่านลงทะเบียนไม่สำเร็จ (ลงไม่สำเร็จ = สิทธิ์เก่าไม่ถูกยกเลิก)

5. วัคซีนตัวเลือกนี้ จัดซื้อโดยงบประมาณของ อบจ.สมุทรสาคร ตามอำนาจที่พึงกระทำได้ตามระเบียบ และกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่เสียค่าใช้จ่าย

6. เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง และอาการไม่พึงประสงค์ ขอให้ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ / ผู้มีโรคประจำตัว / ผู้มีประวัติการแพ้ยา / ผู้หายป่วยจาก covid-19 หรือผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการรับวัคซีน โปรดปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนลงทะเบียน เพื่อความปลอดภัย

สอบถามเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยนอกเหนือจากที่ได้ประกาศไว้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-411-714 ต่อ 0 (ประชาสัมพันธ์) หรือต่อ 404 (กองสาธารณสุข) ในวันและเวลาราชการ และติดตามข่าวสาร ความคืบหน้าได้ที่ facebook อบจ.สมุทรสาคร (กดติดตาม หรือกด see first เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อเราเผยแพร่ข่าวสาร)


รีบเลย 'สาครรวมใจ' จองฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' ล่าสุดยังไม่เต็ม

รีบเลย 'สาครรวมใจ' จองฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' ล่าสุดยังไม่เต็ม

รีบเลย 'สาครรวมใจ' จองฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' ล่าสุดยังไม่เต็ม

รีบเลย 'สาครรวมใจ' จองฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' ล่าสุดยังไม่เต็ม

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อเวลา 14.17 น. ทางอบจ.สมุทรสาครแจ้งว่า ขณะนี้ระบบยังไม่เต็ม หากใครมีสิทธิให้รีบมาลงทะเบียน

ทั้งนี้ หากพบปัญหาให้ดำเนินการตามนี้

1. หน้าจอกรอกเลขบัตร (ตรวจสอบสิทธิ์) หากค้าง หรือขึ้น 99% ให้รีเฟรชหน้าจอลงใหม่เรื่อยๆ

2. หลังจากตรวจสอบสิทธิ์แล้วแจ้งว่าสามารถลงทะเบียนได้ ให้กดปุ่มสีเขียวเพื่อดำเนินการต่อ

3. ตำบล อำเภอ (drop-down menu) หากไม่มีให้เลือก รบกวนรีเฟรชครับ เพราะมีรับ-ส่งข้อมูลกันช้าเนื่องจากมีผู้ใช้งานเยอะ

4. หากขึ้นว่าจองวัคซีนที่อื่นแล้ว รบกวนกดปุ่มยืนยันเพื่อไปต่อ

5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว (ขึ้นตัวเขียวๆว่า "จองเรียบร้อย") ให้กดปุ่มสีเขียวยืนยันอีกครั้งเมื่อขึ้นหน้าลำดับคิว ให้ปรินท์หน้านั้น หรือ capture หน้าจอไว้

6. หากไม่ขึ้นใบนัด ลำดับคิวจริง ๆ รบกวนดำเนินการตามนี้

- เข้าระบบเพื่อกรอกเลขบัตรประชนใหม่อีกครั้ง ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้ลงจองแล้ว โดยด้านล่างจะมีปุ่มสีเขียวให้กด

- รอหลังจากปิดระบบจอง จะมีการเปิดระบบให้ตรวจสอบการลงทะเบียนและปรินท์ใบคิวอีกครั้ง

7. ระบบไม่เปิดให้แก้ไขข้อมูลที่พิมพ์ผิดในตอนนี้ รบกวนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดยืนยัน (ระวังบางท่านเปิดระบบกรอกข้อมูลออโต้ไว้จาก browser อาจจะมีการเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติ รบกวนตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยัน) หากกรอกข้อมูลผิดพลาด และสามารถยืนยันตัวตนของผู้ลงทะเบียนได้ มีทางเลือกให้ 2 ทาง

- กดยกเลิกคิวที่ได้รับ แล้วลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่ต้น

- เราจะเปิดรับคำร้องแก้ไขข้อมูลอีกครั้งหลังจากจบสิ้นกระบวนการรับสมัคร

8. ผู้ไม่ใน่ใจว่าตนเองจองสำเร็จหรือยัง ให้ย้อนกลับสู่หน้าแรก แล้วกดตรวจสอบสิทธิ์เหมือนตอนลงทะเบียนครั้งแรก ระบบจะแจ้งว่าได้ลงระบบสาครรวมใจไปแล้ว

9. หน้าจอตรวจสอบสิทธิ์ขึ้นว่า "ลงทะเบียนกับสาครรวมใจไว้แล้ว" แสดงว่าลงสำเร็จแล้ว

10. หากอายุเกิน 18 ปี แต่ระบบแจ้งว่ายังไม่ถึง ให้ลองทำอีกครั้งอาจจะมีการส่งต่อข้อมูลกันคลาดเคลื่อนกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์


รีบเลย 'สาครรวมใจ' จองฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' ล่าสุดยังไม่เต็ม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง