เช็กเลย! วิธีเตรียมเอกสารรับสิทธิเยียวยา ประกันสังคม รับเงิน 5,000 บาท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเลย! วิธีเตรียมเอกสารรับสิทธิเยียวยา ประกันสังคม รับเงิน 5,000 บาท

เช็กเลย! วิธีเตรียมเอกสารรับสิทธิเยียวยา ประกันสังคม รับเงิน 5,000 บาท

เช็กวิธีการเตรียมเอกสารรับสิทธิเยียวความเดือดร้อนจากโควิดของประกันสังคมม.39-40 รับเงิน 5,000 บาท

สำหรับ มาตรการเยียวยาจาก ประกันสังคม เพื่อ ช่วยเหลือเร่งด่วน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐ เพิ่มเติมจากมติครม. เดิม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยให้ความช่วยเหลือระยะเวลา 1 เดือน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (จากเดิม 6 จังหวัด) คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

สำหรับรูปการช่วยเหลือจาก ประกันสังคม จะเป็นแนวทางดังต่อไปนี้

1.ผู้ประกันตนมาตรา 33

-นายจ้างและผู้ประกอบการ (เฉพาะ 9 กิจการเท่านั้น) รัฐบาลยังคงจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน

-ลูกจ้าง (เฉพาะ 9 กิจการเท่านั้น) จ่ายเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน จากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน ซึ่งเมื่อรวมกับจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน7,500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน .33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท/คน

2. ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40

ที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่อยู่นอกระบบมาตรา 33 ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (มาตรา 40) ภายในเดือน .. 64 เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

3. กลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้าง กรณีมีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (.33) ภายในเดือน .. 64 เพื่อที่นายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน ซึ่งลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือนก..นี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

4. ผู้ประกอบการในระบบ ถุงเงิน โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ ขยายให้ความช่วยเหลือจากเดิมเฉพาะหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็น 5 กลุ่ม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้าน OTOP ร้านค้าทั่วไป ร้านค้าบริการและกิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

กรณีที่มีลูกจ้าง ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมภายในเดือน .. 64 เพื่อนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/คน/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คนและลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน

***กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม (.40) ภายในเดือน .. 64*** เพื่อจะได้รับเงินในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

5. สำหรับ ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือน .. 2564 เพื่อให้ได้รับความรับช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือนเช่นเดียวกัน

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการรับสิทธิเยียวยาจาก ประกันสังคม มีดังต่อไปนี้

-หลักฐานการเป็นลูกจ้างในกิจการที่ถูกสั่งปิดเพราะประกาศ คำสั่ง ของรัฐบาล

-บัตรประชาชน

-หลักฐานจ่ายเงินสบทบประกันสังคม ตามมาตรา 39 และมาตรา 40

-เอกสารจ่ายเงินสมทบ 6 เดือนย้อนหลัง

-เอกสารการรับเงินจากนายจ้าง หรือคู่ค้า ครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้การเยียวยาของประกันสังคมจะครอบคลุมกลุ่มกิจการดังต่อไปนี้

ครอบคลุมประเภทกิจการรวม 9 สาขา (จากเดิม 4 กิจการ ) ได้แก่

1.ก่อสร้าง

2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

เพิ่ม 5 หมวดกิจกรรม ได้แก่

5. ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์

6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร


ข่าวแนะนำ