อบจ.อุดรฯอนุมัติงบ100ล้าน ขอสั่งจอง ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อบจ.อุดรฯอนุมัติงบ100ล้าน ขอสั่งจอง ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’

อบจ.อุดรฯอนุมัติงบ100ล้าน ขอสั่งจอง ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’

นายกอบจ.อุดรฯ อนุมัติงบประมาณ 100 ล้านบาท สั่งจองวัคซีน เข็ม 1 เข็ม 2 “วัคซีนซิโนฟาร์ม ” เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนชาวอุดรสู้โควิด-19

วันนี้( 10มิ..64) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า นายวิเชียร ขาวขำ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ส่งเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อถึงสื่อมวลชนและผ่านกลุ่มจังหวัด โดยข้อความระบุว่า

เรียน .นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใจความระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยระลอก 3 ยังพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ป่วยเสียชีวิต และผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีความพร้อมและศักยภาพการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีปลอดจากเชื้อโควิด(Covid Free City) และเพื่อเป็นการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญ

อบจ.อุดรฯอนุมัติงบ100ล้าน ขอสั่งจอง ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จึงขอสั่งจองการจัดซื้อ วัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข็มที่ 1 จำนวนเงิน 50,000,000 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

และเข็มที่ 2 จำนวนเงิน 50,000,000 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

อบจ.อุดรฯอนุมัติงบ100ล้าน ขอสั่งจอง ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง