TNN online อุบลราชธานี สั่งปิดโรงเรียน - ร้านอาหาร- ฟิตเนส 14วัน หลังยอดโอมิครอนพุ่ง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อุบลราชธานี สั่งปิดโรงเรียน - ร้านอาหาร- ฟิตเนส 14วัน หลังยอดโอมิครอนพุ่ง

อุบลราชธานี สั่งปิดโรงเรียน - ร้านอาหาร- ฟิตเนส 14วัน หลังยอดโอมิครอนพุ่ง

จ.อุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 329 คน คลัสเตอร์ร้านเอกมัยติดเชื้อเพิ่ม 84 คน สะสม 619 คน สั่งปิดโรงเรียน โรงภาพยนตร์ ยิม ฟิตเนส ลานกีฬา สนามกีฬา 4-17 ม.ค.นี้

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามใน คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 เป็นการชั่วคราว 


ระบุ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของประเทศไทยและในจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น


ดังนั้น เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 7 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 


ข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 จึงให้ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว ได้แก่


- ให้โรงเรียน หรือสถานศึกษา งดการเรียนการสอนที่ใช้อาคาร (แบบ On Site) โดยให้มี  การเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก (On air) ระบบอินเตอร์เน็ต (On line) แอปพลิเคชั่น(On demand) และการให้แบบฝึกหัต ให้การบ้านไปทำที่บ้าน (On hand) ตามความเหมาะสม

- โรงภาพยนตร์ ทุกแห่ง

- สถานออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ทุกแห่ง

- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ปิดให้บริการในส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศโดยให้บริการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อน้ำกลับไปบริโภคที่บ้านหรือสถานที่อื่น ๆ (Take Away)สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีพื้นที่เปิด ที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้

- ให้ปิดลานกฬา สนามกิฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ที่ใช้ในการแข่งขัน ฝึกซ้อม และ เล่นกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสกันระหว่างผู้เล่น เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ

 


ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะแข่งขันให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้เล่นกรรมการ ผู้จัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันต้องจัดให้มีการตรวจ ATK ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 48 ชั่งโมง


 

อุบลราชธานี สั่งปิดโรงเรียน - ร้านอาหาร- ฟิตเนส 14วัน หลังยอดโอมิครอนพุ่ง

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราซการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี


อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 3 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2535


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 


อุบลราชธานี สั่งปิดโรงเรียน - ร้านอาหาร- ฟิตเนส 14วัน หลังยอดโอมิครอนพุ่ง

อุบลราชธานี สั่งปิดโรงเรียน - ร้านอาหาร- ฟิตเนส 14วัน หลังยอดโอมิครอนพุ่ง


อุบลราชธานี สั่งปิดโรงเรียน - ร้านอาหาร- ฟิตเนส 14วัน หลังยอดโอมิครอนพุ่ง
ภาพ TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง