TNN online กพท.ออกประกาศเงื่อนไขอนุญาตให้สายการบินเข้าไทย รับเปิดประเทศ 1 พ.ย.

TNN ONLINE

Wealth

กพท.ออกประกาศเงื่อนไขอนุญาตให้สายการบินเข้าไทย รับเปิดประเทศ 1 พ.ย.

กพท.ออกประกาศเงื่อนไขอนุญาตให้สายการบินเข้าไทย รับเปิดประเทศ 1 พ.ย.

กพท.ออกประกาศเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

วันนี้ (23 ต.ค.64) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

ตามที่ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายนพ.ศ. 2564และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตทำการบินของอากาศยานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ นั้น

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 17/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

1. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (13) ของข้อ 4 ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดังนี้

“ (13) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล”

2. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 บุคคลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตาม ข้อ 4 จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับล่าสุด

และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป


กพท.ออกประกาศเงื่อนไขอนุญาตให้สายการบินเข้าออกไทย รับเปิดประเทศ 1 พ.ย.

กพท.ออกประกาศเงื่อนไขอนุญาตให้สายการบินเข้าออกไทย รับเปิดประเทศ 1 พ.ย.


ข้อมูลจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ภาพจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย / AFP

ข่าวแนะนำ