TNN ประสังคม ให้กลุ่มเสี่ยงโควิดอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!

TNN

Wealth

ประสังคม ให้กลุ่มเสี่ยงโควิดอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!

ประสังคม ให้กลุ่มเสี่ยงโควิดอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!

ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการ 15 ต.ค.63

วันนี้ (11 ก.ย.63) นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ต่อสื่อมวลชนว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันโรค ให้กับกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของบุคลากร ทางการแพทย์

โดยคณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563

นพ.ชาตรี บานชื่น ประธานคณะกรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ลงนาม ในประกาศฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 โดยมีสาระสำคัญในประกาศฉบับนี้ คือ ให้สิทธิผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคม กำหนดในอัตราอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตรา 250 บาท ต่อคนต่อปี

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ในอัตรา 450 บาท ต่อคนต่อปี

โดยผู้ประกันตนสามารถ ไปใช้สิทธิได้ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทการทำงาน โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวทางของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เกิดความเหมาะสมเท่าเทียม

รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงที พร้อมติดตามสถานการณ์นั้นอย่างใกล้ชิด และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบ ภาวะวิกฤต โควิด-19 ในทุกด้าน เพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นต่อไป ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตน และพร้อมพัฒนางาน ด้านประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิด ความมั่นคงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกันตนต่อไป

ประสังคม ให้กลุ่มเสี่ยงโควิดอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ