TNN online ราชกิจจาฯประกาศแล้ว ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3 เดือน

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3 เดือน

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3 เดือน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนายจ้าง-ผู้ประกันตน นาน 3 เดือน

วันนี้( 28 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ. 2564 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.

2533 และมาตรา 46 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ 3 ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร

กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน ตามบัญชีอัตราเงินสมทบ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังต่อไปนี้

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก.

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ข.

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

สุชาติ ชมกลิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


ข่าวแนะนำ