ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศบุคคลสละสัญชาติไทย47ราย

TNN ONLINE

การเมือง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศบุคคลสละสัญชาติไทย47ราย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศบุคคลสละสัญชาติไทย47ราย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย บุคคลสละสัญชาติไทย 47 ราย

วันนี้ (27ก.พ.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย ความว่า

ด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยได้สมรสกับคนต่างด้าวและมีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศนั้นๆ ยอมรับให้เข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาได้ ซึ่งปัจจุบันได้ขอเข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาแล้ว และได้แสดงความจำนงสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้อง ย่อมสละสัญชาติไทยได้ตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

กรณีดังกล่าวมีผลให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งได้สมรสกับคนต่างด้าว เสียสัญชาติไทยโดยการสละสัญชาติไทยตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จำนวน 47 ราย

คลิกอ่านรายละเอียดราชกิจจานุเบกษา การเสียสัญชาติไทย

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand