โปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ หลวงปู่ทองอินทร์ - พระครูวิมลปัญญาคุณ

TNN ONLINE

สังคม

โปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ หลวงปู่ทองอินทร์ - พระครูวิมลปัญญาคุณ

โปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ หลวงปู่ทองอินทร์ - พระครูวิมลปัญญาคุณ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ หลวงปู่ทองอินทร์-พระครูวิมลปัญญาคุณ

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 2 รูป ดังนี้


1.พระอธิการทองอินทร์ กตปุญโญ วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระราชพัชรญาณมุนี

2.พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี เป็น พระปัญญาวชิรโมลี


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 12 เม.ย.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน


โปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ หลวงปู่ทองอินทร์ - พระครูวิมลปัญญาคุณ

ข่าวแนะนำ