TNN วันเข้าพรรษา 2567 ตรงกับวันไหน? เช็กปฏิทินวันพระ-วันสำคัญตลอดปีได้ที่นี่

TNN

สังคม

วันเข้าพรรษา 2567 ตรงกับวันไหน? เช็กปฏิทินวันพระ-วันสำคัญตลอดปีได้ที่นี่

วันเข้าพรรษา 2567 ตรงกับวันไหน? เช็กปฏิทินวันพระ-วันสำคัญตลอดปีได้ที่นี่

วันเข้าพรรษา 2566 ตรงกับวันไหน? มีความสำคัญอย่างไร เช็กปฏิทินวันพระ-วันสำคัญเดือนกรกฎาคม และ ตลอดปีได้ที่นี่

วันเข้าพรรษา 2566 ตรงกับวันไหน? มีความสำคัญอย่างไร เช็กปฏิทินวันพระ-วันสำคัญเดือนกรกฎาคม และ ตลอดปีได้ที่นี่


วันเข้าพรรษา จัดเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงวันขึ้น 18 ค่ำเดือน 11 เรียกว่า ครบไตรมาส คือ 3 เดือนนี่เป็นการเข้า "พรรษาต้น" ส่วนการเข้า "พรรษาหลัง" เริ่มตั้งแต่วันแรมค่ำ 1 เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 โดยปี 2566 ตรงกับวันวันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคมวันเข้าพรรษา 2567 ตรงกับวันไหน? เช็กปฏิทินวันพระ-วันสำคัญตลอดปีได้ที่นี่

 ความเป็นมาของการเข้าพรรษา


ประวัติพิธีเข้าพรรษาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าว่า ในประเทศอินเดียในสมัยโบราณ เมื่อถึงฤดูฝน น้ำมักท่วม ผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างเมือง เช่น พวกพ่อค้า ก็หยุดเดินทางไปมาชั่วคราว พวกเดียรถีย์และปริพาชกผู้ถือลัทธิต่าง ๆ ก็หยุดพัก ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอดฤดูฝน ทั้งนี้เพราะการคมนาคมไม่สะดวก ทางเป็นหลุมเป็นโคลน เมื่อเกิดพระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกเผยแพร่พระศาสนาต่อไป นับเป็นพุทธจริยาวัตรและในตอนแรกที่ยังมีพระภิกขุสงฆ์ไม่มาก พระภิกขุสงฆ์ปฏิบัติประพฤติตามพระพุทธเจ้า ความครหานินทาใด ๆ ก็ไม่เกิดมีขึ้นจึงไม่ต้องทรงตั้งบัญญัติพิธีอยู่จำพรรษา ครั้นพอพระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปกว้าง พระภิกขุสงฆ์ได้เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้น


วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ มีพระภิกขุ ๖ รูป ฉัพพัคคีย์ แม้เมื่อถึงฤดูฝน ก็ยังพากันจาริกไปมา เที่ยวเหยียบย่ำข้าวกล้าหญ้าระบัด และสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้เกิดความเสียหายและตายไป ประชาชนจึงพากันติเตียนว่าไฉนพระสมณศากยบุตรจึงเที่ยวไปมาอยู่ทุกฤดูกาล พากันเหยียบย่ำข้าวกล้าและต้นไม้ตลอดจนทั้งสัตว์หลายตายจำนวนมาก แม้พวกเดียรถีย์และปริพาชก ก็ยังหยุดพักในฤดูฝนหรือจนแม้แต่นกก็ยังรู้จักทำรังเพื่อพักหลบฝน งงง


เมื่อความเรื่องนี้ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัติเป็นธรรมเนียมให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาในที่แห่งเดียวตลอด 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ห้ามมิให้พระภิกษุเที่ยวไปค้างคืนที่อื่น หากมีธุระกิจเป็นอันชอบด้วยพระวินัย จึงไปได้ด้วยการทำสัตตาหกรณียะ คือต้องกลับมาที่พักเดิมภายใน 7 วัน นอกจากนั้นห้ามเด็ดขาด และปรับอาณัติแก่ผู้ฝ่าฝืนล่วงละเมิดพระบัญญัติพิธีการปฏิบัติในวันเข้าพรรษา มีความเป็นมาดังกล่าวนี้วันเข้าพรรษา 2567 ตรงกับวันไหน? เช็กปฏิทินวันพระ-วันสำคัญตลอดปีได้ที่นี่

 หลักธรรมที่ควรปฏิบัติ


ระหว่างเทศกาลเข้าพรรษานั้น พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัด ถวาย ทาน รักษาศีล ฟังธรรมและเจริญจิตภาวนา ซึ่งเป็นการเว้นจากการกระทำความชั่วบำเพ็ญความดีและชำระจิตให้สะอาดแจ่มใสเคร่งครัดยิ่งขึ้น หลักธรรมสำคัญที่สนับสนุน คุณความดีดังกล่าวก็คือ "วิรัติ"คำว่า "วิรัติ" หมายถึงการงดเว้นจากบาป และความชั่วต่าง ๆ จัดเป็นมงคลธรรมข้อหนึ่ง เป็นเหตุนำบุคคลผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความสงบสุขปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปวิรัติ การงดเว้นจากบาปนั้น จำแนกออกได้เป็น 3 ประการ คือ

1. สัมปัตตวิรัติ ได้แก่การงดเว้นจากบาป ความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ ด้วยเกิดความรู้สึกละอาย (หิริ) และเกิดความรู้สึกเกรงกลัวบาป(โอตตัปปะ) ขึ้นมาเอง เช่น บุคคลที่ได้สมาทานศีลไว้ เมื่อถูกเพื่อนคะยั้นคะยอให้ดื่มสุรา ก็ไม่ย่อมดื่มเพราะละอาย และเกรงกลัวต่อบาปว่าไม่ควรที่ชาวพุทธจะกระทำเช่นนั้นในระหว่างพรรษา

2. สมาทานวิรัติ ได้แก่การงดเว้นจากบาป ความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ ด้วยการสมาทานศีล ๕ หรือศีล ๘ จากพระสงฆ์โดยเพียรระมัดระวังไม่ทำให้ศีลขาดหรือด่างพร้อย แม้มีสิ่งยั่วยวนภายนอกมาเร้าก็ไม่หวั่นไหวหรือเอนเอียง

3. สมุจเฉทวิรัติ ได้แก่การงดเว้นจากบาป ความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ ได้อย่างเด็ดขาดโดยตรงเป็นคุณธรรมของพระอริยเจ้า ถึงกระนั้นสมุจเฉทวิรัติ อาจนำมาประยุกต์ใช้กับบุคคลผู้งดเว้นบาปความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ ในระหว่างพรรษากาลแล้ว แม้ออกพรรษาแล้วก็มิกลับไปกระทำหรือข้องแวะอีก เช่นกรณีผู้งดเว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดระหว่างพรรษากาล แล้วก็งดเว้นได้ตลอดไป เป็นต้น


วันเข้าพรรษา 2567 ตรงกับวันไหน? เช็กปฏิทินวันพระ-วันสำคัญตลอดปีได้ที่นี่


เปิดปฏิทินวันพระ และ วันสำคัญตลอดปี 2566 ได้ที่นี่


ปฏิทินวันพระปี 2567 เดือนกรกฎาคม

-วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีมะโรง
-วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง
-วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง (วันอาสาฬหบูชา)
-วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง (วันเข้าพรรษา)
-วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง

วันสำคัญ เดือนกรกฎาคม 2567

-1 กรกฎาคม 2567 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
-3 กรกฎาคม 2567 วันปลอดถุงพลาสติกสากล
-4 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
-6 กรกฎาคม 2567 วันจูบสากล
-11 กรกฎาคม 2567 วันประชากรโลก
-13 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
-18 กรกฎาคม 2567 วันเนลสันแมนเดลาสากล
-20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
-21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา
-28 กรกฎาคม 2567 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
-29 กรกฎาคม 2567 วันภาษาไทยแห่งชาติ

ปฏิทินวันพระปี 2567 เดือนสิงหาคม

-วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง
-วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ปีมะโรง
-วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ปีมะโรง
-วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีมะโรง

วันสำคัญ เดือนสิงหาคม  2567

-1 สิงหาคม 2567 วันสตรีไทย
-4 สิงหาคม 2567 วันสื่อสารแห่งชาติ / วันสัตวแพทย์ไทย
-7 สิงหาคม 2567 วันรพี
-10 สิงหาคม 2567 วันขี้เกียจสากล / วันเกิดสนูปปี้
-12 สิงหาคม 2567 วันแม่แห่งชาติ / วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง / วันเยาวชนสากล
-13 สิงหาคม 2567 วันคนถนัดซ้ายสากล
-16 สิงหาคม 2567 วันสันติภาพไทย
-17 สิงหาคม 2567 วันยกย่องแมวดำ
-18 สิงหาคม 2567 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ / วันสารทจีน
-19 สิงหาคม 2567 วันมนุษยธรรมโลก
-23 สิงหาคม 2567 วันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสสากล
-25 สิงหาคม 2567 วันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
-26 สิงหาคม 2567 วันสุนัขโลก

ปฏิทินวันพระปี 2567 เดือนกันยายน

-วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีมะโรง
-วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง
-วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง
-วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง

วันสำคัญ เดือนกันยายน   2567

-1 กันยายน 2567 วันสืบ นาคะเสถียร / วันยกย่องแมวส้ม
-3 กันยายน 2567 วันเกิดโดราเอมอน
-5 กันยายน 2567 วันการกุศลสากล
-8 กันยายน 2567 วันกอดสุนัขแห่งชาติ / วันการเรียนรู้หนังสือสากล
-10 กันยายน 2567 วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
-15 กันยายน 2567 วันศิลป์ พีระศรี
-16 กันยายน 2567 วันโอโซนโลก
-17 กันยายน 2567 วันไหว้พระจันทร์
-19 กันยายน 2567 วันพิพิธภัณฑ์ไทย
-20 กันยายน 2567 วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
-21 กันยายน 2567 วันประมงแห่งชาติ / วันสันติภาพโลก
-22 กันยายน 2567 วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) / วันแรดโลก
-23 กันยายน 2567 วันภาษามือโลก
-24 กันยายน 2567 วันมหิดล
-26 กันยายน 2567 วันสากลแห่งการขจัดอาวุธนิวเคลียร์
-27 กันยายน 2567 วันเกิด google
-28 กันยายน 2567 วันพระราชทานธงชาติไทย / วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก / วันสากลแห่งการเข้าถึงข้อมูล

ปฏิทินวันพระปี 2567 เดือนตุลาคม

-วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง
-วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง
-วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง (วันออกพรรษา)
-วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง
-วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง

วันสำคัญ เดือนตุลาคม  2567

-1 ตุลาคม 2567 วันผู้สูงอายุสากล / วันกาแฟสากล / วันหมาดำ
-2 ตุลาคม 2567 เทศกาลกินเจ / วันแห่งการไม่ใช้ความรุนแรง
-3 ตุลาคม 2567 เทศกาลกินเจ
-4 ตุลาคม 2567 เทศกาลกินเจ
-5 ตุลาคม 2567 เทศกาลกินเจ
-6 ตุลาคม 2567 เทศกาลกินเจ / วันยิ้มโลก
-7 ตุลาคม 2567 เทศกาลกินเจ / วันมะเร็งเต้านมสากล
-8 ตุลาคม 2567 เทศกาลกินเจ / วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
-9 ตุลาคม 2567 เทศกาลกินเจ / วันไปรษณีย์โลก
-10 ตุลาคม 2567 เทศกาลกินเจ / วันสุขภาพจิตโลก
-11 ตุลาคม 2567 เทศกาลกินเจ
-13 ตุลาคม 2567 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันลดภัยพิบัติสากล
-14 ตุลาคม 2567 วันประชาธิปไตย
-15 ตุลาคม 2567 วันล้างมือโลก
-16 ตุลาคม 2567 วันอาหารโลก
-17 ตุลาคม 2567 วันออกพรรษา
-19 ตุลาคม 2567 วันเทคโนโลยีของไทย
-21 ตุลาคม 2567 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า
-23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช
-31 ตุลาคม 2567 วันฮาโลวีน / วันออมแห่งชาติ / วันเมืองโลก

ปฏิทินวันพระปี 2567 เดือนพฤศจิกายน

-วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง
-วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง (วันลอยกระทง)
-วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง
-วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

วันสำคัญ เดือนพฤศจิกายน  2567

-1 พฤศจิกายน 2567 วันเกิด Hello Kitty
-8 พฤศจิกายน 2567 วันผังเมืองโลก
-9 พฤศจิกายน 2567 วันคนพิการแห่งชาติ
-11 พฤศจิกายน 2567 วันคนโสด
-14 พฤศจิกายน 2567 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง / วันเบาหวานโลก
-15 พฤศจิกายน 2567 วันลอยกระทง
-18 พฤศจิกายน 2567 วันเกิดมิกกี้ เมาส์
-19 พฤศจิกายน 2567 วันส้วมโลก
-20 พฤศจิกายน 2567 วันกองทัพเรือ / วันเด็กสากล
-21 พฤศจิกายน 2567 วันโทรทัศน์สากล
-22 พฤศจิกายน 2567 Black Friday
-25 พฤศจิกายน 2567 วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแห่งชาติ / วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
-27 พฤศจิกายน 2567 วันสาธารณสุขแห่งชาติ

ปฏิทินวันพระปี 2567 เดือนธันวาคม

-วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง
-วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง
-วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง
-วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง

วันสำคัญ เดือนธันวาคม  2567

-1 ธันวาคม 2567 วันดำรงราชานุภาพ / วันเอดส์โลก
-2 ธันวาคม 2567 วันสากลแห่งการเลิกทาส
-3 ธันวาคม 2567 วันคนพิการสากล
-4 ธันวาคม 2567 วันสิ่งแวดล้อมไทย
5 ธันวาคม 2567 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ / วันดินโลก
-7 ธันวาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
-9 ธันวาคม 2567 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
-10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ / วันสิทธิมนุษยชนสากล
-16 ธันวาคม 2567 วันกีฬาแห่งชาติ
-18 ธันวาคม 2567 วันผู้อพยพย้ายถิ่นสากล
-25 ธันวาคม 2567 วันคริสต์มาส
-26 ธันวาคม 2567 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
-28 ธันวาคม 2567 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
-31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี


ที่มา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / TNN รวบรวม

ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง